22.7.2016

Terapeutická školička

IMG_20170307_114508Jsme první soukromá terapeutická školička zajišťující komplexní rehabilitační péči pro děti se speciálními potřebami. Naším cílem je připravit tyto děti do běžných základních škol, což spočívá v cílené úpravě oslabených funkcí a adaptaci na okolní prostředí.
x
Zjednodušeně to znamená, že pomůžeme dětem naučit se zvládat běžný denní režim a eliminovat jeho možná omezení.xxx
 x
Do terapeutické školičky, ve výjimečných případech, přijímáme děti ještě před dosažením 3 let věku, pokud vstupní vyšetření prokáže zralost dítěte pro péči v předškolním terapeutickém zařízení.
 x
Zápis a nástup dětí do školičky probíhá celoročně, jelikož si uvědomujeme, že každý den terapie se počítá.

 

 

 

Co nabízíme?

  • Jedinečný koncept terapeutické předškolní péče
  • Přátelské a podnětné prostředí pro rozvoj osobnosti dětí
  • Individuální přístup ke každému dítěti
  • Komplexní péči o dítě na jednom místě, s jedním týmem
  • Mezioborový tým specialistů
  • Externě spolupracující tým lékařů a celostních praktiků
  • Zajištění rozvoje oslabených funkcí podle cíleného terapeutického plánu navrženého každému dítěti „na míru”
  • Otevřené prostředí pro spolupráci s rodiči
  • Podporu rodičů ve výchově a rozvoji dětí
  • Podporu při přechodu do státních zařízení

 

 

 

Naše školička dětem zajistí veškerou terapeutickou a rehabilitační péči

a Vám umožní být doma už „jen” rodiči…

 

 

 

Naše filozofie

Naše filozofie spočívá v kombinaci jednotlivých metod alternativních školských systémů, které se nám v praxi léty osvědčily, doplněných o naši metodiku komplexní terapeutické péče, zajišťující optimální rozvoj dítěte. To vše dohromady tvoří koncept předškolní terapeutické péče MANNAZ. Maximální počet dětí ve školičce je 15, tak aby bylo možno zajistit skutečně individuální přístup a bylo možno vytvořit vhodné prostředí pro podporu osobnostního růstu dětí. Veškeré denní aktivity (mimo terapií) probíhají v jedné společné skupině, přičemž využíváme věkových i osobnostních rozdílů dětí ke vzájemnému učení, podpoře spolupráce a vzájemné pomoci. Naši pedagogové a terapeuti jsou dětem spíše partnery, pomocníky a průvodci na jejich cestě poznání. Respektují osobnostní rozdíly a povahové zvláštnosti dětí, pracují s přáními a potřebami dětí. Cílem pedagogického a terapeutického procesu je dosáhnout u dětí co nejvyššího stupně samostatnosti.

 

Program školičky

Denní program je sestavován vždy s myšlenkou na aktuální dětské potřeby. Nejdůležitější potřebou dítěte předškolního věku je hra, což pro nás znamená, že všechny aktivity musí být vedeny tak, aby si děti příliš neuvědomovaly, že si už nehrají, ale pracují na svém rozvoji. O spoustě činností si v průběhu dne rozhodují sami, na základě volby, čímž podporujeme samostatné rozhodování a uvědomění odpovědnosti za svá rozhodnutí. Zásadní součástí naší práce je úzká spolupráce s rodinou, kdy rodiče pravidelně informujeme o veškerém dění ve školičce, seznámíme je s možnostmi podpory terapií v domácím prostředí a jsme jim oporou při jejich provádění. Program vychází z rámcového plánu školičky.

 

Individuální rehabilitační plán a terapie

Náš přístup je celostní a zcela individuální, podle momentálních potřeb a možností každého dítěte. K zajištění těchto potřeb slouží individuální terapeutický plán, který je vypracován na základě vstupního vyšetření dítěte a řídí program dítěte ve školičce. Plán zhodnotí momentální stav, určí cíle a rozepíše způsob jejich dosažení, včetně vytvoření týdenního plánu terapií. S individuálním plánem se neustále pracuje podle průběžného hodnocení stavu dítěte a jeho aktuálních potřeb. Je navržen tak, aby se, pod vedením mezioborového týmu specialistů, rozvíjely oslabené funkce tím nejefektivnějším způsobem, ale s respektem k potřebám a přáním dětí. Každé dítě bude mít tedy svůj plán sestavený na míru tak, aby se maximálně využilo jeho potenciálu, ale zároveň nedocházelo k trvalému přetěžování a snižování atraktivity jednotlivých terapeutických aktivit.

Skupinové terapie: speciálně-pedagogická terapie, zdravotní tělesná výchova, logopedická prevence, řečová stimulace a zooterapie

Individuální terapie: speciální pedogogika, fyzioterapie, ergoterapie, sociální rehabilitace, logopedie, psychologie a psychoterapie

 

Komplexní přístup a mezioborová spolupráce

Základním stavebním kamenem efektivního rozvoje oslabených funkcí je propojení všech součástí terapie tak, aby se podporovali a nedocházelo ke vzájemnému negativnímu ovlivňování. Bohužel naše zkušenosti ukazují, že přestože dítě pravidelně absolvuje několik kvalitních terapeutických aktivit na různých pracovištích, mnohdy nedochází k takovému efektu, kterého by bylo možno takto cílenou terapií dosáhnout. A to v tom lepším případě. V tom horším dochází přímo ke stagnaci rozvoje způsobené protichůdným působením jednotlivých postupů v rámci jednotlivých terapií.

Takováto situace vzniká z důvodu, že se jednotliví specialisté, pečující o dítě, vzájemně neznají a mají pouze matnou představu o práci kolegy z jiného oboru. Protože se specialisté neznají, a mnohdy chybí i zájem z jejich strany, tak spolu o klientovi nekomunikují, pouze se domnívají a z neznalosti postupu kolegů může být klientovi indikována další terapie, mnohdy třeba i podobná těm, které klient již dlouhodobě absolvuje. Protože se ale specialista mnohdy nezeptá ani rodičů, natož pak kolegů, na způsob práce v rámci terapií, dochází pak logicky k trvalému přetěžování dítěte a snížení efektivity celého terapeutického procesu. 

Proto je celý koncept naší školičky a komplexní péče navržen tak, aby k těmto chybám nedocházelo. Naši terapeuti pravidelně pracují s dětmi v rámci skupinové a individuální terapie za podpory všech, kteří se na terapii podílejí. Dítě tak vždy absolvuje terapie podle momentální potřeby a v četnosti, která zaručí maximální efektivitu bez dlouhodobého přetěžování.

 

Přechod do státní MŠ

Pro předškolní děti bude od příštího roku povinný poslední rok, před nástupem do školy, absolvovat v mateřské škole. Naše školička má pro tuto situaci připraveny dva způsoby řešení.

1, Dítě, které je připraveno, přejde s naší podporou do běžné MŠ, kterou společně vybereme tak, aby odpovídala individuálním potřebám dítěte. S mateřskou školou budeme spolupracovat a poskytovat jí pomoc a podporu při vzdělávání dítěte se speciálními potřebami, které do té doby docházelo do naší školičky. Po terapeutické stránce budeme mít dítě v péči i nadále, v rámci komplexní péče poskytované ambulantně. Tím dítěti připravíme nenásilný přechod do běžného vzdělávacího prostředí a do vrstevnické skupiny a zároveň budeme pracovat dále na rozvoji oslabených funkcí a poskytovat podporu v adaptaci na nové vzdělávací prostředí. Tím budeme mít šanci ověřit, jak bude dítě zvládat přechod do školy a zda je na něj připraveno i v praxi, mimo výsledků z diagnostických testů školní zralosti a připravenosti. 

2, Děti, které nebudou připraveny na zařazení do běžné mateřské školy, zůstanou na základě žádosti rodičů dále v péči naší školičky. Zákon nabízí možnost vzdělávání formou individuálního vzdělávání (dříve se jednalo o domácí vzdělávání) s tím, že dítě bude docházet do spádové MŠ pouze na přezkoušení dovedností předškoláka, na které bude z naší školičky řádně připraveno. S podporou pedagogicko-psychologické poradny Vám pomůžeme vyřídit povolení tohoto typu vzdělávání, o který se bude žádat při zápisu do státní MŠ.

x

Přechod do ZŠ

Speciální péče pro předškoláčky a poradenská pomoc pro rodiče při výběru nejvhodnější školy je u nás samozřejmostí. Děti jsou v rámci terapeutické školičky diagnostikovány na školní připravenost a školní zralost, což nám pomůže při nastavení individuální předškolní péče a následném zvážení dalšího postupu při zařazení dítěte do základní školy. Do vybrané školy se dojdeme společně podívat a posoudíme, zda bude opravdu vyhovovat potřebám daného dítěte. Pomůžeme pedagogům seznámit se se speciálními potřebami dítěte a v případě potřeby jim poskytneme metodickou podporu. Po nástupu do školy většinou zůstáváme s dítětem i rodiči v kontaktu a pomáháme dětem v adaptaci na školní prostředí. Spolupracujeme se spádovými PPP / SPC při zajištění odkladu povinné školní docházky a asistenta pedagoga.

x


 

Terapeutická školička nabízí dva typy docházky

 

Dlouhodobá docházka

Je klasická školičková docházka na dobu neurčitou, kdy je dítěti poskytována komplexní terapeutická a předškolní příprava. Po ukončeném dlouhodobém programu je předpoklad úspěšného přestupu do státního zařízení, školek a škol.

 

Krátkodobá docházka

Je docházka tzv. diagnostická a startovací, která poskytne dítěti intenzivní komplexní péči. Na krátkodobou docházku následně navazuje péče ambulantní, ve které dítě pokračuje po ukončení docházky do školičky, v četnosti 1 – 2x týdně. Krátkodobá docházka je poskytována v minimálním rozsahu 1 měsíc, za který dítě poznáme, budeme intenzivně pracovat na rozvoji oslabených funkcí a nastartujeme tak efektivní terapeutický a rehabilitační proces.

Tento typ péče je vhodný pro děti, které již docházejí do jiného předškolního zařízení, ale potřebují jednorázovou intenzivní a komplexní terapeutickou péči, která by je posunula zase o krok dál. Dále je vhodný pro ty, kteří si dlouhodobou péči terapeutické školičky nemohou finančně dovolit.


PROVOZNÍ ŘÁD TERAPEUTICKÉ ŠKOLIČKY KE STAŽENÍ ZDE

Visit Us On Facebook