21.7.2019

Terapeutická školička

CO NABÍZÍME?

  • jedinečný koncept terapeutické předškolní péče
  • vlastní metodiku pro práci s dětmi se speciálními potřebami
  • komplexní péči o dítě, v rámci jednoho zařízení
  • mezioborový tým specialistů
  • externě spolupracující specialisty
  • individuální přístup ke každému dítěti
  • přátelské a podnětné prostředí pro rozvoj osobnosti dětí
  • úzkou spolupráci s rodinou
  • podporu rodičů ve výchově a rozvoji dětí
  • vedení dětí ke zdravému životnímu stylu

xx

Pracujeme podle vlastní metodiky pro předškolní terapeutickou péči o děti se speciálními potřebami. Maximální počet dětí ve třídě je 15, aby bylo možno zaručit skutečně individuální přístup každmu dítěti. Veškeré denní aktivity probíhají v jedné společné skupině, kde využíváme věkových i osobnostních rozdílů dětí ke vzájemnému učení, podpoře spolupráce a vzájemné pomoci. Naše „tety“ a naši terapeuti jsou dětem spíše partnery, pomocníky a průvodci na jejich, mnohdy složité, cestě světem.

Metodika Mannaz využívá prvků zážitkové pedagogiky, intuitivní pedagogiky a alternativních vzdělávacích směrů.

Náš přístup je celostní a zcela individuální. Je založen na respektování momentálních potřeb a možností každého dítěte. K zajištění efektivní komplexní terapeutické péče slouží individuální terapeutický plán, který je vypracován na základě vstupního vyšetření dítěte a následně se upravuje podle průběžného hodnocení výsledků terapeutické péče. Plán vymezuje  cíle terapeutické péče a rozepisuje způsob jejich dosažení, včetně doporučení pro rodiče a případné další specialisty, kteří s dítětem pravidelně pracují. Na dosahování jednotlivých cílů individuálního terapeutického plánu se pracuje během celého dne, v rámci programu školičky, a na skupinových a individuálních terapiích – rozvržení vychází ze zvoleného programu.

DENNÍ HARMONOGRAM TERAPEUTICKÉ ŠKOLIČKY

7.00 – 8.30 hod. Příchod dětí do školičky, herní aktivity
8.30 – 8.50 hod. Ranní kruh, cvičení, relaxace + individuální terapie / skupinová terapie
8.50 – 9.10 hod.  Dopolední svačina
9.10 – 9.50 hod. Vzdělávací aktivity, aktivity pro komplexní rozvoj + individuální terapie / skupinová terapie
9.50 – 11.50 hod. Pobyt venku / herní aktivity
11.50 – 12.10 hod. Aktivity pro rozvoj řeči / komunikace + individuální terapie / skupinová terapie
12.10 – 12.40 hod. Oběd
12.40 – 14.10 hod.  Relaxační pauza
14.10 – 15.10 hod. Aktivity pro rozvoj osobnosti + individuální terapie / skupinová terapie
15.10 – 15.30 hod. Odpolední svačina
15.30 – 17.00 hod. Vyzvedávání dětí, herní aktivity

Harmonogram dne je orientační, jednotlivé činnosti a časy mohou být upraveny podle momentální potřeby. Během všech denních aktivit je dbáno na rozvoj oslabených funkcí jednotlivce. Individuální / skupinové terapie jsou realizovány podle zvoleného programu – v harmonogramu jsou uvedeny časy, které jsou k těmto účelům využívány.

V rámci SKUPINOVÉ TERAPIE je zařazena speciální pedagogika, stimulace rozvoje komunikačních schopností, fyzioterapie, sociální rehabilitace, Neuro-vývojová stimulace, senzorická integrace, canisterapie a další. Jednotlivé kombinace vycházejí z aktuálních potřeb dané skupiny.

V rámci INDIVIDUÁLNÍ TERAPIE je zařazena speciální pedagogika, stimulace rozvoje komunikačních schopností, fyzioterapie, sociální rehabilitace, Neuro-vývojová stimulace, senzorická integrace, canisterapie, alternativní celostní terapie a další. Jednotlivé kombinace vycházejí z aktuálních potřeb jednotlivce.

Nejdůležitější potřebou dětí předškolního věku je hra, což pro nás znamená, že veškeré aktivity ve školičce musí děti opravdu bavit, aby si neuvědomily, že intenzivně pracují na rozvoji oslabených funkcí. Je prokázáno, že pokud děti pracují s radostí a nadšením, učí se výrazně rychleji.

V průběhu dne si o spoustě činností rozhodují děti samostatně, na zákadě volby, čímž podporujeme schopnost rozhodování, porozumění aktuální situaci a uvědomění si odpovědnosti za svá rozhodnutí.

Zásadní součástí naší péče je úzká spolupráce s rodinou. Rodiče pravidelně informujeme o veškerém dění ve školičce, probíráme možnosti podpory naší terapeutické péče v domácím prostředí, učíme rodiče s dětmi efektivně spolupracovat a zavádět již osvojené dovednosti do běžného života.

TERAPEUTICKÁ ŠKOLIČKA NABÍZÍ DVA TYPY DOCHÁZKY

DLOUHODOBÁ DOCHÁZKA

Jedná se o klasickou školkovou docházku, která probíhá v režimu celodenní péče 5 dní v týdnu a je sjednána na dobu neurčitou. Dítěti je dlouhodobě poskytována cílená komplexní terapeutická a předškolní péče.

KRÁTKODOBÁ DOCHÁZKA

Tento typ docházky slouží ke krátkodobé intenzivní terapeutické péči. Probíhá v režimu celodenní péče 5 dní v týdnu, ale oproti dlouhodobé docházce je sjednána pouze na dobu určitou – minimální délka tohoto typu docházky je 1 měsíc.

JAK TO V TERAPEUTICKÉ ŠKOLIČCE VYPADÁ?

Visit Us On Facebook