21.7.2019

Terapeutická školička

CO NABÍZÍME?

 • jedinečný koncept terapeutické předškolní péče
 • vlastní metodiku pro práci s dětmi se speciálními potřebami
 • komplexní terapeutickou péči o dítě, v rámci jednoho zařízení
 • mezioborový tým specialistů
 • individuální přístup ke každému dítěti
 • přátelské a podnětné prostředí pro rozvoj osobnosti dětí
 • respektující přístup
 • úzkou spolupráci s rodinou
 • podporu rodičů ve výchově a rozvoji dětí
 • vedení dětí ke zdravému životnímu stylu
 • cílenou přípravu dětí pro vstup do běžného vzdělávacího prostředí

xx

Pracujeme podle vlastní metodiky pro předškolní terapeutickou péči o děti se speciálními potřebami. Maximální počet dětí ve třídě je 15, aby bylo možno zaručit skutečně individuální přístup každmu dítěti. Většina denního programu probíhá v jedné skupině, kde využíváme věkových i osobnostních rozdílů dětí ke vzájemnému učení, podpoře spolupráce a vzájemné pomoci. Naše „tety“ a naši terapeuti jsou dětem partnery, pomocníky a průvodci na jejich, mnohdy složité, cestě světem. Naším cílem je co nejvyšší míra samostatnosti a začlenění do běžného života.

Metodika Mannaz využívá prvků zážitkové pedagogiky, alternativních vzdělávacích směrů a dlouholeté praxe našich terapeutů.

I v době aktuálně nepříznivé epidemiologické situace poskytujeme bezpečné prostředí pro Vaše děti. Prostory školičky jsou vybaveny čističkami vzduchu, jejichž používání snížilo i četnost běžných sezónních onemocnění a celou budovu pravidelně ošetřujeme germicidní lampou, což je zařízení používané ke sterilizaci operačních sálů. Pravidelná desinfekce virucidními prostředky je pro nás samozřejmostí. Do školičky chodí pouze děti, které nevykazují žádné příznaky infekčního onemocnění – děti se zvýšenou teplotou nebo náznaky nemoci nejsou do školičky přijaty. 

Ve třídě je 15 dětí různého věku a s různými speciálními potřebami. Při přijímání dětí dbáme na to, aby kolektiv dětí obohacoval nové dítě a aby zároveň i nové dítě něčím obohatilo kolektiv. Jedině tak můžeme zaručit, že náš koncept předškolní terapeutické péče bude skutečně efektivní. Můžeme tedy vždy přijmout jen určité množství dětí, které jsou na začátku své cesty a nemají zvládnuté základní dovednosti – počet se vždy odvíjí od aktuálního složení třídy, které tyto děti musí zvládnout „táhnout“ vzhůru bez toho, aby to narušovalo chod třídy. V rámci třídy jsou děti rozděleny do tří skupinek, podle jejich individuálních potřeb. Každá ze skupinek má pak svou stabilní chůvu, která s dětmi pracuje dle programu a metodiky pro danou skupinku.

Názvy skupinek Vám mohou napovědět více o dětech, které jsou do nich zařazeny 🙂

Blešky

Děti, které se ani na chviličku nezastaví a když je někde chvíli ponecháte, určitě je tam už za tři vteřiny nenajdete. Učí se základní školkové dovednosti, rozvíjí samostatnost, sebeobsluhu, komunikační dovednosti a postupně se připravují se na vstup do skupinky skřítků.

Skřítci

Děti nestálých projevů a nálad, které pracují na tom, aby se mohli připojit k dráčkům. Mají stejný program jako dráčci, ale zatím zjednodušený, jinak metodicky vedený a jednotlivé činnosti jsou přizpůsobovány jejich individuálním potřebám – teprve si jednotlivé aktivity osvojují.

Dráčci

Děti „vícehlavé“, protože víc hlav víc ví… to dá přece rozum. Tyto děti se připravují na přechod do běžného vzdělávacího prostředí, mají nejméně „úlev“ a jejich práce už je na úrovni běžné MŠ, kterou se učí zvládat s pomocí speciálních metodických postupů a nácviků.

Školička je otevřená každý pracovní den od 8.00 do 16.30 hod. (od září 2022 od 7.30 hod.). Veškeré činnosti během denního programu školičky mají terapeutický charakter a snaží se v maximální možné míře rozvíjet kompetence dítěte potřebné k začlenění do běžného života a do běžných MŠ a ZŠ. Děti vedeme k samostatnosti (sebeobsluha, myšlení, jednání) a veškeré osvojené dovednosti ihned převádíme do praxe a běžného života. Děti mohou nad rámec služeb školičky využívat i skupinové terapeutické programy, které jsou realizovány v rámci služeb centra komplexní péče – více informací najdete v záložce „ostatní služby“.

DENNÍ HARMONOGRAM TERAPEUTICKÉ ŠKOLIČKY – platný od září 2022

7.30 – 8.15 hod. Příchod dětí do školičky, herní aktivity
8.30 – 8.50 hod. Ranní kruh – čas, ve kterém souběžně probíhají individuální terapie (dle varianty zvoleného programu)
8.50 – 9.50 hod.  Vzdělávací aktivity – čas, ve kterém souběžně probíhají individuální terapie (dle varianty zvoleného programu)
9.50 – 10.10 hod. Dopolední svačina
10.10 – 12.10 hod. Pobyt venku / herní aktivity
12.10 – 12.30 hod. Aktivity pro komplexní rozvoj – čas, ve kterém souběžně probíhají individuální terapie (dle varianty zvoleného programu)
12.30 – 13.00 hod. Oběd
13.00 – 13.10 hod.  Vyzvedávání dětí v případě odchodu po obědě
13.00 – 14.00 hod. Relaxační pauza
14.00 – 14.20 hod.Cvičení Neuro-vývojové stimulace
14.20 – 15.00 hod. Aktivity pro rozvoj osobnosti – čas, ve kterém souběžně probíhají individuální terapie (dle varianty zvoleného programu)
15.00 – 15.20 hod. Odpolední svačina
15.20 – 16.20 hod.Vyzvedávání dětí, herní aktivity
do 16.30 hod.Opuštění prostor školičky, uzavření školičky
Harmonogram dne je orientační, jednotlivé činnosti a časy mohou být upraveny podle momentální potřeby třídy nebo jednotlivce.
Individuální terapie jsou realizovány podle zvoleného programu – v harmonogramu jsou uvedeny časy, které jsou k těmto účelům využívány.

INDIVIDUÁLNÍ TERAPIE probíhají (u dětí, které je mají sjednané) jednou nebo dvakrát týdně v délce 20 minut a spočívají v cíleném terapeutickém působení za účelem rozvoje oslabených oblastí dítěte. Jsou nad rámec denního programu ve třídě, který je už sám od sebe terapeuticky vedený. Individuální terapie vždy respektuje aktuální potřeby, možnosti a preference daného dítěte. Je vedena formou hry a často je při ní využíváno momentálního zájmu dítěte, který je základem pro obsah a způsob vedení dané terapeutické jednotky (dítě pracuje s pomůckami nebo tématem, o které v dané chvíli projevuje zájem a na místě, které si v terapeutické místnosti pro práci samo vybere). Základ terapie je tvořen speciálně pedagogickou terapií, která je doplněná o další terapie (nebo izolované metody či principy). Jednotlivé kombinace (výsledná podoba terapeutické jednotky) vycházejí vždy z aktuálních potřeb jednotlivce (nemáme žádné fixní terapeutické postupy) tak, aby docházelo k co největší efektivitě. Můžeme tedy klidně říct, že si u nás terapii řídí samo dítě a mnohdy terapeut ještě na začátku terapeutické jednotky nezná její přesnou podobu, pouze její cíle. Při práci s dětmi pracujeme podle vlastní metodiky MANNAZ, která obsahuje mnoho principů Montessori pedagogiky, které jsme si na základě zkušeností z praxe upravili tak, aby vyhovovaly dětem s neurovývojovými poruchami. Metodiku pak každý terapeut vhodně doplňuje metodami a technikami dle své specializace.

„Nevychovávejme naše děti pro dnešní svět. Až vyrostou, tento svět bude jiný. A vůbec nevíme jaký. Naučme je tedy přizpůsobit se.“

— Maria Montessori

Nejdůležitější potřebou dětí předškolního věku je hra, což pro nás znamená, že veškeré aktivity ve školičce musí být pro děti hrou a skutečnou zábavou, aby si pokud možno „nevšimly“, že v danou chvíli intenzivně pracují na rozvoji „problematických“ oblastí. Je prokázáno, že pokud děti pracují s radostí a nadšením, učí se výrazně rychleji. To samé platí i v terapii.

V průběhu dne si o spoustě činností rozhodují děti samostatně, na zákadě volby, čímž podporujeme schopnost rozhodování, porozumění aktuální situaci a uvědomění si odpovědnosti za svá rozhodnutí.

Zásadní součástí naší péče je úzká spolupráce s rodinou. Rodiče pravidelně informujeme o veškerém dění ve školičce, probíráme možnosti podpory naší terapeutické péče v domácím prostředí, učíme rodiče s dětmi efektivně spolupracovat a zavádět již osvojené dovednosti do běžného života. K tomuto slouží konzultace, supervize a vzdělávací akce.

„Jak se správně rozhodovat se děti učí tím, že dělají rozhodnutí, ne tím, že se řídí pokyny.“

— Alfie Kohn

TÉMATA, KTERÁ NÁS PROVÁZÍ BĚHEM ROKU VE ŠKOLIČCE


ZÁŘÍ – Svět kolem nás

Naším společným „malým světem“ je naše školička, ve které se musíme společně naučit žít a společně fungovat, abychom si vytvořili příjemné prostředí pro náš každodenní život.


ŘÍJEN + LISTOPAD – Naše planeta

V září jsme se zaměřili na náš malý školičkový svět a teď je čas si ukázat ten opravdový celý velký svět a jeho místo ve vesmíru.


PROSINEC + LEDEN + ÚNOR – Člověk a jeho život

Naší planetu už známe a teď je třeba se blíže seznámit se životem na Zemi. Jako první téma této rozsáhlé oblasti je na řadě člověk a jeho život.


BŘEZEN – Moje tělo

Víme už kdo je člověk a jak na té naší planetě žije, teď je tedy čas se zaměřit trochu podrobněji na tělesnou schránku člověka, zjistit jak funguje a jak můžeme zařídit, aby fungovala co nejlépe a co nejdéle.


DUBEN + KVĚTEN + ČERVEN – Příroda kolem nás

Po důkladném seznámení s člověkem nastává čas se podívat na zbytek života na Zemi. Toto roční doba nabízí příhodný čas k objevování rostlinné i živočišné říše.


ČERVENEC + SRPEN – Místo, kde žiji

Kruh se uzavírá tématem našeho „domova“ a možnostmi, které nám toto místo nabízí. Od obecné roviny domova jako celé planety Země se dostáváme ke konkrétnímu místu, kde žijeme.


Během roku do programu průběžně vstupuje téma ročních období, události a svátky. V rámci každého tématického celku je realizován vždy minimálně 1 projekt.

JAK TO V TERAPEUTICKÉ ŠKOLIČCE VYPADÁ?

Fotky slouží v současné chvíli jen pro rámcovou představu. Za čtyři roky fungování jsme už prostory hodně změnili a nyní se chystáme na focení a aktualizaci fotogalerie.

1583
Visit Us On Facebook