21.7.2019

Terapeutická školička

CO NABÍZÍME?

 • jedinečný koncept ucelené terapeutické předškolní péče
 • vlastní metodiku pro práci s dětmi se speciálními potřebami
 • koncept vzdělávání vycházející z Montessori pedagogiky a Montessori terapie
 • ucelenou terapeutickou péči v rámci jednoho zařízení
 • tým specialistů s velkým mezioborovým přesahem
 • externí spolupracující specialisty
 • individuální přístup – ke každému dítěti i ke každé rodině
 • přátelské a podnětné prostředí pro rozvoj osobnosti dětí
 • respektující a celostní přístup
 • úzkou spolupráci s rodinou a podporu rodičů ve výchově a rozvoji dětí
 • vedení dětí ke zdravému životnímu stylu
 • maximální podporu samostatnosti a rozvoj kompetencí pro život
 • cílenou přípravu dětí pro vstup do běžného vzdělávacího prostředí
 • podporu dětí, rodičů i pedagogů při přechodu do běžné MŠ nebo ZŠ

xx

Pracujeme podle vlastní metodiky pro předškolní terapeutickou péči o děti s neurovývojovými poruchami, která vychází z Montessori pedagogiky a Montessori terapie a je přizpůsobena specifickým potřebám těchto dětí. Děti vedeme k respektu a úctě k sobě, k druhým i k prostředí, které je obklopuje. Ve školičce máme jasně daná a neměnná pravidla, která dětem pomáhají orientovat se nejdříve ve školičce a pak i v běžném životě. Ve školičce je 15 dětí, které jsou rozděleny na tři menší skupinky. Hlavní pracovní bloky probíhají v těchto neměnných skupinkách, které umožňují efektivnější a cílenou podporu dětí. Část denního programu pak probíhá v jedné velké skupině, kde využíváme věkových i osobnostních rozdílů dětí ke vzájemnému učení, podpoře spolupráce a vzájemné pomoci. Naše chůvy a naši terapeuti jsou dětem partnery, pomocníky a průvodci na jejich, mnohdy složité, cestě světem. Naším společným cílem je dosažení co nejvyšší míry samostatnosti a začlenění do běžného života.

Ve školičce je jedna třída s 15 dětmi různého věku a s různými speciálními potřebami. Při přijímání dětí dbáme na to, aby aktuální kolektiv dětí obohacoval nové dítě a aby zároveň i nové dítě něčím obohatilo kolektiv. Jedině tak můžeme zaručit, že náš koncept předškolní terapeutické péče bude skutečně efektivní a děti se v něm budou přirozeně rozvíjet nápodobou. Můžeme tedy vždy přijmout jen určité množství dětí, které jsou na začátku své cesty a nemají zvládnuté základní dovednosti – počet se vždy odvíjí od aktuálního složení třídy, které tyto děti musí zvládnout „táhnout“ vzhůru bez toho, aby to narušovalo chod třídy. V rámci třídy jsou děti rozděleny do tří menších skupinek, podle jejich aktuálních potřeb. Každá ze skupinek má pak svou stabilní chůvu, která s dětmi pracuje dle programu a metodiky pro danou skupinku.

Názvy skupinek Vám mohou něco málo prozradit o dětech, které jsou do nich zařazeny 🙂

Blešky

Děti, které se bez neustálého vedení rozprchnou po všech koutech školičky… a když je někde náhodou chvilku ponecháte samotné, většinou zvládnou uspořádat velkou párty 😀 Učí se pravidlům, samostatnosti, sebeobsluze, komunikaci a celkově se připravují na vstup do skupinky skřítků.

Skřítci

Děti nestálých projevů a nálad, které pracují na tom, aby se mohli připojit ke skupině dráčků. Mají stejný program jako dráčci, ale ještě stále s větší mírou podpory, jinak metodicky vedený a jednotlivé činnosti jsou přizpůsobovány jejich individuálním potřebám – teprve si jednotlivé aktivity osvojují.

Dráčci

Děti „vícehlavé“, protože víc hlav víc ví… to dá přece rozum. Tyto děti se připravují na přechod do běžného vzdělávacího prostředí, a tak mají ve školičce nejméně „úlev a specialit“. Rozsah práce je již na úrovni běžné MŠ, ale stále ještě je zde cílená terapeutická podpora vždy, když je třeba.

Školička je otevřená každý pracovní den od 8.00 do 16.30 hod. (od září 2022 od 7.30 hod.). Veškeré činnosti během denního programu školičky mají terapeutický charakter a snaží se v maximální možné míře rozvíjet kompetence dítěte potřebné k začlenění do běžného života a do běžných MŠ a ZŠ. Děti vedeme k samostatnosti (sebeobsluha, myšlení, jednání) a veškeré osvojené dovednosti ihned převádíme do praxe a běžného života. Děti mohou nad rámec služeb školičky využívat i aktuálně nabízené skupinové terapeutické programy, které jsou realizovány v rámci služeb centra komplexní péče – více informací najdete v záložce „ostatní služby“.

DENNÍ HARMONOGRAM TERAPEUTICKÉ ŠKOLIČKY – platný od září 2022

7.00 – 8.15 hod.Příchod dětí do školičky, práce v připraveném prostředíPo příchodu se děti věnují činnostem dle svého zájmu.
8.30 – 8.50 hod.Společné setkání na elipse (cvičení pohybu na linii, společná práce s tématem daného měsíce, probrání potřebných školičkových záležitostí)V tento čas se spolu všichni potkáváme na jednom místě a při společných činnostech.
8.50 – 9.50 hod. Práce v přípravném prostředí Individuální práce dítěte – dítě si práci samo volí, podle svých aktuálních preferencí.
9.50 – 10.10 hod.Dopolední svačinaDěti se zapojují do příprav, sami si pak volí, co z nabídky budou jíst a kolik toho budou jíst.
10.10 – 12.10 hod.Pobyt venku / práce v připraveném prostředíChodíme do přírody v blízkém okolí (Hostibejk, les) a nebo na zahradu, kde je opět připraveno podnětné prostředí pro rozvoj dětí.
12.10 – 12.30 hod.Aktivity pro komplexní rozvoj Skupinové řízené terapeutické aktivity zaměřené na rozvoj kognice a percepce – dva dny v týdnu je tato práce cíleně zaměřena jen na rozvoj řeči a komunikace.
12.30 – 13.00 hod.Oběd I stolování má u nás terapeutický charakter, děti si obědy samostatně nadávají, dle své chuti a aktuálních potřeb.
13.00 – 13.10 hod. Vyzvedávání dětí v případě odchodu po oběděV případě výjimečného vyzvedávání dětí po obědě je nutné dodržovat toto časové okno, aby nedocházelo k rušení ostatních dětí během relaxační pauzy.
13.00 – 14.00 hod.Relaxační pauza / práce v připraveném prostředí (děti, které nechtějí odpočívat)Některé děti u nás spí, některé jen leží, nekteré odpočívají ve čtecím koutku a jiné pracují… každý dle svých potřeb.
14.00 – 14.20 hod.Cvičení Neuro-vývojové stimulaceSkupinový řízený terapeutický program pro inhibici přetrvávajících primárních reflexů.
14.20 – 15.00 hod.Aktivity pro rozvoj osobnosti Skupinové řízené terapeutické aktivity rozvíjející děti po všech stránkách – zdvořilost, samostatnost, spolupráce, hudba, umění, pohyb…
15.00 – 15.20 hod.Odpolední svačinaDěti se zapojují do příprav, sami si pak volí, co z nabídky budou jíst a kolik toho budou jíst.
15.20 – 16.20 hod.Vyzvedávání dětí, práce v připraveném prostředíČas určený pro vyzvedávání dětí – děti v tomto čase pokračují v samostatné práci s pomůckami nebo se věnují činnostem dle svého zájmu.
do 16.30 hod.Opuštění prostor školičky, uzavření školičkyVhodné je vyzvedávat děti ve třídě do 16.20 hod., abyste měli dostatek času pro klidný odchod ze školičky.
Harmonogram dne je orientační, jednotlivé činnosti a časy mohou být upraveny podle momentální potřeby třídy nebo jednotlivce. V pondělí, v úterý a v pátek děti v průběhu dne odcházejí na individuální terapie (ty děti, které mají individuální terapeutickou péči sjednanou, v rámci programu školičky) – dny ani časy terapií nejsou pro jednotlivé děti fixní, abychom mohly pružně reagovat na jejich potřeby, nálady a absence.

INDIVIDUÁLNÍ TERAPIE lze sjednat jako nadstavbu k běžnému programu školičky – vhodnost tohoto vždy konzultujeme po uplynutí adaptačního období. Běžný program školičky je už sám o sobě terapeutický a poměrně náročný a často je tak plně dostačující pro efektivní rozvoj dítěte po celou dobu docházky do školičky. Není tedy pravidlem sjednání individuální terapeutické péče, konkrétně podoba péče ve školičce je vždy závislá na potřebách daného dítěte a jeho rodiny.

Individuální terapie probíhají 1x až 2x týdně v délce 20 minut, což se může na první pohled zdát jako nedostatečné, ale z našich zkušeností vyplývá, že s délkou terapeutické jednotky přímo úměrně klesá pozornost dítěte a terapie je po 20. minutě již málo efektivní (je nutné si uvědomit, že děti ve školičce mají po celý den terapeutický program, který je sám o sobě poměrně náročný a nepřichází tak na terapii odpočaté).

Individuální terapie vždy respektují aktuální potřeby, možnosti, schopnosti a preference daného dítěte. Terapie jsou vedeny respektujícím způsobem a hlavní slovo při nich má dítě, které je často samo tvůrcem jejího obsahu – úkolem terapeuta pak je vhodně terapii zformovat do podoby, která respektuje aktuální potřeby a zájmy dítěte a zároveň rozvíjí to, co terapeut vidí pro danou chvíli jako důležité. Dítě při terapii pracuje s pomůckami nebo tématem, o které v dané chvíli projevuje zájem a na místě, které si v terapeutické místnosti pro práci vybere, pokud ho přímo neurčuje dítětem vybraný terapeutický materiál.

Základ terapie je tvořen speciálně pedagogickou terapií a Montessori terapií, která je doplněná o další terapie nebo izolované metody či principy. Jednotlivé kombinace (výsledná podoba terapeutické jednotky) vycházejí vždy z aktuálních potřeb dítěte (nemáme žádné fixní terapeutické postupy). Můžeme tedy klidně říct, že si u nás terapii řídí samo dítě a mnohdy terapeut ještě na začátku terapeutické jednotky nezná její přesnou podobu, pouze její cíle.

„Nevychovávejme naše děti pro dnešní svět. Až vyrostou, tento svět bude jiný. A vůbec nevíme jaký. Naučme je tedy přizpůsobit se.“

— Maria Montessori

Prostředí školičky je upraveno tak, aby podporovalo samostatnost dětí – děti mohou vše zvládnout bez pomoci dospělého (všude dosáhnou, všechno potřebné mají volně přístupné, vše má své místo a ve všem je neměnný řád). Vše je připraveno tak, aby byly respektovány vývojové potřeby dětí předškolního věku. Ve školičce jsou zavedena neměnná pravidla, která umožňují bezproblémové fungování třídy a dávají dětem pocit jistoty a bezpečí, což je základní podmínkou pro proces učení. 

V průběhu dne si o spoustě činností rozhodují děti samostatně, na zákadě volby, čímž podporujeme schopnost rozhodování, porozumění aktuální situaci a uvědomění si odpovědnosti za svá rozhodnutí.

Zásadní součástí naší péče je úzká spolupráce s rodinou. Rodiče pravidelně informujeme o veškerém dění ve školičce, probíráme možnosti podpory naší terapeutické péče v domácím prostředí, učíme rodiče s dětmi efektivně spolupracovat a zavádět již osvojené dovednosti do běžného života. K tomuto slouží konzultace, supervize a vzdělávací akce.

„Jak se správně rozhodovat se děti učí tím, že dělají rozhodnutí, ne tím, že se řídí pokyny.“

— Alfie Kohn

TÉMATA, KTERÁ NÁS PROVÁZÍ BĚHEM ROKU VE ŠKOLIČCE


ZÁŘÍ – Svět kolem nás

Naším společným „malým světem“ je naše školička, ve které se musíme společně naučit žít a společně fungovat, abychom si vytvořili příjemné prostředí pro náš každodenní život.


ŘÍJEN + LISTOPAD – Naše planeta

V září jsme se zaměřili na náš malý školičkový svět a teď je čas si ukázat ten opravdový celý velký svět a jeho místo ve vesmíru.


PROSINEC + LEDEN + ÚNOR – Člověk a jeho život

Naší planetu už známe a teď je třeba se blíže seznámit se životem na Zemi. Jako první téma této rozsáhlé oblasti je na řadě člověk a jeho život.


BŘEZEN – Moje tělo

Víme už kdo je člověk a jak na té naší planetě žije, teď je tedy čas se zaměřit trochu podrobněji na tělesnou schránku člověka, zjistit jak funguje a jak můžeme zařídit, aby fungovala co nejlépe a co nejdéle.


DUBEN + KVĚTEN + ČERVEN – Příroda kolem nás

Po důkladném seznámení s člověkem nastává čas se podívat na zbytek života na Zemi. Toto roční doba nabízí příhodný čas k objevování rostlinné i živočišné říše.


ČERVENEC + SRPEN – Místo, kde žiji

Kruh se uzavírá tématem našeho „domova“ a možnostmi, které nám toto místo nabízí. Od obecné roviny domova jako celé planety Země se dostáváme ke konkrétnímu místu, kde žijeme.


Během roku do programu průběžně vstupuje téma ročních období, události a svátky. V rámci každého tématického celku je realizován vždy minimálně 1 projekt.

JAK TO V TERAPEUTICKÉ ŠKOLIČCE VYPADÁ?

1583
Visit Us On Facebook