22.7.2016

Komplexní péče

baby-822560Hledáte možnosti terapeutické a rehabilitační péče pro své dítě se speciálními potřebami?

Pak právě Vám nabízíme služby naší komplexní péče…

Komplexní přístup v našem podání poskytuje dítěti ucelenou péči, kterou zajišťuje spolupracující mezioborový tým specialistů.

Terapie, konzultace a poradenství poskytujeme v terapeutické ambulanci nebo v domácím prostředí klienta.

 

 

Co nabízíme?

 • ucelený koncept komplexní péče o děti od narození do 15 let
 • zajištění rozvoje oslabených funkcí podle cíleného terapeutického plánu navrženého každému dítěti „na míru”
 • komplexní péči o dítě na jednom místě, s jedním týmem
 • mezioborový spolupracující tým specialistů
 • externě spolupracující tým specialistů, lékařů a celostních praktiků
 • otevřené prostředí pro spolupráci s rodiči
 • podporu rodičů ve výchově a rozvoji dětí

 

 

Náš přístup

Náš přístup je založen na celostním vnímání dítěte a řešení jeho aktuálních problémů odhalováním jejich příčin, nikoliv pouze potlačováním samotných projevů. Při terapeutické práci se vyhýbáme diagnostickému škatulkování, jelikož jsme přesvědčeni, že z dlouhodobého hlediska dítě pouze znevýhodňuje.

 


 

SPECIÁLNÍ PEDAGOGIKA

Nabízíme:

 • konzultační a poradenskou činnost v oblasti výchovy a vzdělávání dětí se speciálními potřebami
 • speciálně-pedagogickou terapii

 

Konzultační a poradenská činnost v oblasti výchovy a vzdělávání dětí se speciálními potřebami

Často nás oslovují rodiče s žádostí o pomoc při výchově svého dítěte. Často si nevědí rady s jeho chováním, motivací, aktivizací a přístupem ke vzdělávání… Pamatujte si, že je to všechno zejména o Vašem přístupu, o tom jak si nastavíte priority a mantinely a o tom jak se s tím vším vyrovnáte především ve své hlavě. Mnohdy je nedorozumění vyvoláno pouze touhou rodiče dítě někam zařadit, poskytnout mu dostatek podnětného a formujícího prostředí, které například on neměl. Jste si ale jistí, že to je to, co chce i Vaše dítě? Určitě teď máte pocit, že Vaše dítě nemůže, ve svém věku, vědět co chce… ale to je omyl. Děti jsou zatím ještě nepoznamenané životem dnešní doby, nemají vytvořené vzorce chování na základě potřeby zapadnout mezi ostatní,  ještě vnímají svět na základě instinktů a rozhodně vědí co je pro ně dobré a co naopak ne. Nechte je podílet se na tvorbě jejich života nebo jim alespoň dejte pocit, že jejich názor berete vážně. Uvidíte, že se tím výrazně změní jejich přístup ke spolupráci i k Vám samotným.

V rámci výchovy a socializace dítě od rodičů postupně přebírá návyky, hodnotový systém a životní postoje, učí se mnoha věcem, napodobuje chování dospělých a ztotožňuje se s jejich interakcí vůči ostatním. Rodiče dítěti zrcadlí svět a jeho zákonitosti a ono přejímá odraz, který mu předávají. Jako rodiče do výchovy svých dětí přitom často přenášíme postupy, které si neseme ze svého dětství. Jsou nám vlastní, ač s některými z nich nemusíme souhlasit a někdy si ani nemusíme uvědomovat, že kopírujeme nežádoucí, mnohdy dokonce devastující zažité stereotypy, které jsme v rodinném společenství získali, což se nezřídka děje například ve stresových situacích.

Společně můžeme rozebrat Vaše očekávání a nastavit vhodný výchovný přístup právě pro Vaše dítě a Vaši rodinu tak, aby jste se vyhnuli zbytečným konfliktům.

Speciálně-pedagogická terapie

Schopnost naučit se mluvit, číst, psát  nebo počítat závisí na percepčních (smyslových), kognitivních (poznávacích) a motorických (pohybových) funkcích. Nestačí však tyto funkce dokázat jen ovládat, je třeba dosáhnout jejich souhry a koordinace. Pro speciálně-pedagogickou terapii je důležité vědět, které funkce jsou poškozené, nerozvinuté nebo oslabené, v jakém rozsahu a jaké kombinaci. Na základě toho pak můžeme navrhnout opatření pro efektivní reedukaci (obnovení nebo rozvoj porušených nebo nerozvinutých funkcí). Terapie probíhá formou hravých aktivit a činností, pod vedením speciálního pedagoga. Z každé terapie vyplyne několik podpůrných aktivit, které provádějí s dítětem doma rodiče, pro podporu terapie.

Terapie rozvíjí:

 • PERCEPČNÍ FUNKCE
  • zrakové vnímání
   • orientaci v prostoru (makro i mikroprostoru)
   • pravo-levou orientaci
   • orientaci v tělesném schématu
   • levo-pravý pohyb očí
   • zrakové rozlišování (barev, velikosti, tvaru, figury a pozadí, podobných a stranově obrácených tvarů…)
   • zrakovou analýzu a syntézu
   • zrakovou paměť
  • sluchové vnímání
   • sluchovou orientaci
   • sluchové rozlišování (zvuků, tónů, hlásek, slabik slov, vět)
   • vnímání a reprodukci rytmu
   • schopnost sluchové analýzy a syntézy
   • sluchovou paměť
 • KOGNITIVNÍ FUNKCE
  • schopnost koncentrace pozornosti
  • paměť
  • myšlení
   • logické myšlení
   • abstraktní myšlení (přechod od konkrétního k abstraktnímu)
  • řeč
   • artikulaci a artikulační obratnost
   • slovní zásobu a její adekvátní využívání
   • komunikační schopnosti
  • předmatematické a matematické představy
   • předčíselné a číselné představy
   • chápání číselných řad
   • orientaci v čase
   • vnímání struktury čísla
   • schopnost provádění matematických operací
 • MOTORICKÉ FUNKCE
  • hrubou a jemnou motoriku (včetně mikromotoriky očních pohybů a mluvidel)
  • senzomotorické funkce (spojení vnímání s pohybem)
  • motorickou koordinaci (souhru jednotlivých pohybů, včetně rytmicity)
  • grafomotoriku

Speciálně pedagogická terapie je většinou kombinována s poradenskou činností, při které rodiče naučíme pracovat s dětmi efektivním a respektujícím způsobem. V rámci terapie se zároveň pracuje s motivací, aktivizací nebo relaxací, hodnotami, sebepojetím, mantinely, rozhodováním a dalším.

 


 

FYZIOTERAPIE

Nabízíme:

 • konzultační a poradenskou činnost v oblasti psychomotorického vývoje
 • individuální terapie

 

Konzultační a poradenská činnost v oblasti psychomotorického vývoje

 • nácvik handlingu pro novorozence, správná pozice dítěte při kojení, správné koupání novorozenců
 • posouzení pohybového vývoje v jednotlivých etapách
 • testy posturální reaktibility
 • přiměřená pohybová stimulace dítěte

 

Individuální terapie

Terapie provádíme v terapeutické ambulanci nebo v domácím prostředí klienta. Domácí prostředí je místo, na které je klient zvyklý a ve kterém se cítí příjemně. Jednotlivé činnosti rehabilitačního plánu se snažíme přizpůsobit vybavení a prostorovým dispozicím domova tak, aby nebylo nutné na každou aktivitu pořizovat mnohdy velice nákladné pomůcky. Do terapie zacvičujeme rodiče klienta nebo klienta samotného, aby terapie mohla být prováděna tak často, jak bude pro klienta ideální a tím byl potenciál léčby maximálně využit.

 

Poskytované terapie a služby:

Vojtova metoda reflexní lokomoce

 • koncept podpory fyziologického vývoje při důsledném respektování vývojové kineziologie
 • aktivizace centrálního nervového systému
 • harmonizace svalového napětí
 • práce s těžištěm
 • fyziologické řazení svalových řetězců
 • aktivace bránice
 • práce s hlubokým stabilizačním systémem
 • posílení svalového korzetu

Bobath koncept

 • korekce výchozích poloh pro aktivity vedoucí k harmonizaci svalového napětí
 • posílení svalového korzetu
 • práce s těžištěm

Orofaciální stimulace

 • náprava vadných stereotypů v oblasti jazyka
 • mluvidel a polykání
 • příprava pro logopedická cvičení
 • úprava krmení dle potřeb dítěte
 • podpora rozvoje kousání

Masáže

 • technika, při níž vnějšim působením na svaly a měkké tkáně dochazí k jejich prokrvení, uvolnění, zmírnění bolesti a následné harmonizaci svalového napětí
 • jedná se o léčebně-rahabilitační služby, nikoli o relaxační zážitek 😉

Kinesiotaping

 • aplikace pružných bavlněných pásek na potřebná místa, kterými mohou být svaly, šlachy, vazy, klouby, mízní uzliny s cílem korekce či podpory funkce, relaxace nebo stimulace svalů, redukce bolesti, otoků a podlitin

 Míčkování

 • cílená selektivní úprava hypertonie daných oblastí
 • aktivace dechových funkcí
 • podpora imunity dítěte

Dornova metoda

 • jemná manuální terapie, která pomáhá při bolestech zad a pohybového aparátu – dokáže vrátit obratle a klouby do jejich původní přirozené polohy, za aktivní účasti klienta
 • je vhodná pokud trpíte bolestí zad, kyčlí nebo kolen, bolestmi hlavy, poruchami koncentrace, nesouměrnou délkou končetin, epilepsií, potížemi s polykáním, šuměním v uších, závratěmi, krátkozrakostí a dalším…
 • metoda je velmi jemná a tak je vhodným doplňkem v rámci komplexní péče o děti

Breussova masáž

 • regeneruje meziobratlové ploténky, čímž pomáhá vyřešit široké spektrum zdravotních potíží, včetně odbourávání hluboko uložených psychických problémů
 • spočívá v intenzivním vtírání třezalkového oleje po celé délce páteře – působením oleje meziobratlové ploténky „nabobtnávají“ a obratle se pak lépe vyrovnávají do správné polohy, dochází k lepšímu okysličení tkáně obratlů, odplavování škodlivin krví a stimulaci nervových vláken, vedoucích z páteře
 • používá se většinou po ošetření Dornovou metodou nebo jako příprava na napravování páteře – uvolňuje napjaté svalstvo
 • masáž je velmi jemná a tak je vhodným doplňkem v rámci komplexní péče o děti

Kraniosakrální terapie

 • jemná manuální technika, která efektivně a účinně uvolňuje napětí uložené hluboko v našem těle – dotekem o síle 5-ti gramů se uvolní bloky uložené v měkkých tkáních, které obklopují centrální nervovou soustavu
 • kdy terapie pomůže: migrény a bolesti hlavy, bolesti zad a páteře, skolióza, poruchy zraku a rovnováhy, poruchy motoriky, dysfunkce končetin, únava, stres, nespavost, vyčerpání, psychické potíže, deprese, potíže psychosomatického původu, dyslexie, poruchy soustředění a učení, hyperaktivita, dýchací potíže, zažívací problémy…
 • metoda je velmi jemná a tak je vhodným doplňkem v rámci komplexní péče o děti

Reflexní terapie

 • komplexní metoda založená na principu propojení jednotlivých orgánů a částí těla s reflexní ploškou na chodidlech, která se zaměřuje na harmonizaci vnitřních orgánů, uvolnění pohybové soustavy, srovnání celkové disbalance těla a zároveň pracuje s psychikou člověka
 • kdy terapie pomůže: při akutních i chronických potížích (migrény a bolesti hlavy, bolesti zad a páteře, skolióza, poruchy zraku a rovnováhy, poruchy motoriky, dysfunkce končetin, únava, stres, nespavost, vyčerpání, poruchy soustředění a učení, hyperaktivita, dýchací potíže, zažívací problémy…), výrazně zvyšuje imunitu, proto je kontraindikací RT transplantace orgánu (protože tam je cíleně potlačována imunita)
 • metoda je vhodným doplňkem v rámci komplexní péče o děti

Poradenství v oblasti správného výběru, nastavení a používání kompenzačních pomůcek

 


 

HIPOREHABILITACE

Nabízíme:

 • hipoterapie
 • aktivity s využitím koní

Hiporehabilitace je nadřazený pojem pro veškeré aktivity spojené s terapií člověka pomocí koně. Dále hiporehabilitace se dělí podle konkrétních cílů a metod práce s klientem.

Hipoterapie je metoda využívající rehabilitačního pohybu koně a jeho přenosu na člověka v rámci fyzioterapie, za současného pozitivního působení na psychiku klienta. Podstatou hipoterapie je přenos pohybu koňského hřbetu v kroku na tělo člověka. Člověk, se při tom na hřbetě koně , v dané poloze, která odpovídá stupni jeho pohybového vývoje, musí – ať chce, či nechce – snažit o vybalancování tohoto „zvenčí „přicházejícího pohybu. Pohyb koňské zádi je stejný, jako pohyb pánve člověka při chůzi, což je prokázáno kinematickou analýzou. Kůň nám tedy poskytuje jedinečnou balanční plochu, která produkuje pohybové impulzy, odpovídající svými parametry lidské chůzi. Dítě se tak učí pracovat s těžištěm, koordinovat pohyb, aktivovat svalové skupiny, které díky jeho znevýhodnění nepracují tak, jak by měly a tyto svalové skupiny tedy zároveň i posiluje.

Aktivity s využitím koní se řadí mezi speciálně-pedagogické terapie, přičemž se k naplnění daných cílů využívá již samotné prostředí jezdecké stáje, kontakt s koněm zahrnující péči o něj a v neposlední řadě práci s koněm ze země a ježdění. Tudíž se zde již nejedná o léčbu, jako v případě hipoterapie, ale o edukační a terapeutický proces, který provádí speciální pedagog. Kůň je zde využíván jako prostředek k motivaci a aktivizaci klienta se speciálními vzdělávacími potřebami za účelem dosažení co nejvyššího stupně adaptability na okolní prostředí a speciálně-pedagogické nápravy. V rámci AVK kůň příznivě působí v pedagogické a psychologické rovině a pomáhá tím u klienta odstraňovat patologické vzorce chování, agresivitu, emoční poruchy, labilitu atd. Rozvíjí smyslové vnímání, hrubou i jemnou motoriku, rovnováhu, komunikační dovednosti, zodpovědnost, kázeň a jiné. AVK nabízí velmi široké spektrum způsobů práce s klientem.

Provoz hiporehabilitace je 10 km od školičky, ve Vojkovicích u Kralup nad Vltavou, pod hlavičkami našich spolupracujících neziskových organizací Isar, z.s. (hipoterapie) a Duhová cesta, z.s. (aktivity s využitím koní).

Více informací najdete přímo na stránkách neziskových organizací.

c208a106-2237-47f8-9a6d-bf0be847e068                                          duhova-cesta-z-s-2

 


 

SOCIÁLNÍ REHABILITACE / ERGOTERAPIE

Nabízíme:

 • konzultační a poradenskou činnost
 • individuální terapii

 

Sociální rehabilitace je soubor cílených aktivit, pomocí kterých u klienta dochází k rozvoji samostatnosti a soběstačnosti. Jedná se o propojení aktivit ergoterapie, fyzioterapie, speciální pedagogiky a sociální práce, čímž vznikne aktivizační a adaptační program „na míru“ pro každého klienta, který optimálně rozvíjí momentální schopnosti a dovednosti, posiluje jeho návyky a poskytuje optimální metody pro nácvik běžných denních činností.

Sociální rehabilitaci poskytujeme formou ambulantních nebo terénních služeb (u klienta v domácnosti), kdy pracujeme s dítětem dle individuálního rehabilitačního plánu a zároveň do cílených aktivit zacvičujeme rodiče, aby mohl být rehabilitační plán dodržován v maximální kvalitě i bez naší přítomnosti.

 

U našich klientů se zaměřujeme na nácvik dovedností podporujících soběstačnost v běžných denních činnostech.

1) nácvik konkrétních pohybových stereotypů, které jsou pro pacienta problematické

 • nácvik úchopů
 • rozvoj hrubé a jemné motoriky
 • rozvoj koncentrace, koordinace, vytrvalosti a výkonnosti

2) upevňování získaných motorických, psychických a sociálních schopností a dovedností

3) nácvik sebeobsluhy

 • stravování
 • osobní hygiena
 • oblékání

4) nácvik samostatného pohybu včetně orientace ve vnitřním i venkovním prostoru

 


 

SOCIÁLNÍ PORADENSTVÍ

Cílem sociálního poradenství je poskytovat odbornou poradenskou pomoc a podporu rodinám, které se ocitly v nepříznivé sociální situaci z důvodu zvýšených nákladů spojených s péčí o dítě se zdravotním postižením.

Poradenství probíhá u nás nebo v domácnosti klienta a zahrnuje i přímou administrativní podporu.

Nejdříve s rodiči klienta probereme jejich momentální situaci a ukážeme si další možnosti využití podpory ze strany státu. Poté si vše srozumitelně vysvětlíme, poskytneme informace jak vše vyřídit a pomůžeme při vyplňování formulářů a dalších písemností.

 

Zaměřujeme se na poradenství zejména v těchto oblastech:

 • státní sociální podpora
 • dávky sociální péče
 • žádost o invalidní důchod
 • uzavírání smlouvy s poskytovatelem sociální služby
 • získávání rehabilitačních a kompenzačních pomůcek

 


 

Komplexní péče pro děti se speciálními potřebami je poskytována ve spolupráci s neziskovou organizací Duhová cesta, z.s.

Visit Us On Facebook