21.7.2019

Seznam terapií, které ve školičce využíváme

Ve školičce používáme vlastní metodiku pro práci s dětmi se speciálními potřebami. Tato metodika jasně vymezuje styl práce s klientem a dovoluje využití všech terapeutických metod a postupů, či jejich částí, na které má daný terapeut kompetence a vzdělání.

Dítě tedy ve školičce podstupuje individuálně nastavenou terapeutickou péči, která se zaměřuje na dosažení cílů, které jsme si společně s rodiči a dětmi vytyčili – terapeutická péče se mění na základě aktuálních potřeb dítěte a celé rodiny. Ani terapeut mnohdy neví, jak bude terapie probíhat – z větší části si jí řídí samo dítě nebo je přihlíženo k jeho aktuálním potřebám a zájmům.

SPECIÁLNĚ PEDAGOGICKÁ TERAPIE

 • je ve většině případů základní terapií, která je nastavena na rozvoj oslabených funkcí a přípravu dítěte pro běžné vzdělávací prostředí a bežný život
 • v rámci speciální pedagogické terapie pak využíváme:
  • CANISTERAPII
  • MUZIKOTERAPII
  • TRAMPOLÍNOTERAPII
  • SENZORICKOU INTEGRACI
  • MINDFULNESS
  • RELAXAČNÍ A MEDITAČNÍ TECHNIKY
  • METODU DOBRÉHO STARTU
  • ZNAKOVÝ JAZYK PRO BATOLATA Baby Signs®
  • a další…

Rozvoj oslabených funkcí je pak zaměřen především na tyto oblasti:

 • zrakové vnímání: orientace v prostoru (makro i mikroprostoru), pravo-levou orientaci, orientace v tělesném schématu, levo-pravý pohyb očí, zrakové rozlišování (barev, velikosti, tvaru, figury a pozadí, podobných a stranově obrácených tvarů…), zrakovoá analýza a syntéza, zraková paměť
 • sluchové vnímání: sluchová orientace, sluchové rozlišování (zvuků, tónů, hlásek, slabik slov, vět), vnímání a reprodukce rytmu, sluchová analýza a syntéza, sluchová paměť
 • paměť
 • myšlení: logické myšlení, abstraktní myšlení (přechod od konkrétního k abstraktnímu)
 • řeč: artikulace a artikulační obratnost,slovní zásoba a její adekvátní využívání, komunikační schopnosti
 • předmatematické a matematické představy: předčíselné a číselné představy, číselné řady, orientace v čase, struktura čísla, matematické operace
 • hrubá a jemná motorika (včetně mikromotoriky očních pohybů a mluvidel)
 • senzomotorické funkce (spojení vnímání s pohybem)
 • motorická koordinace (souhru jednotlivých pohybů, včetně rytmicity)
 • grafomotorika
 • emoce
 • autoregulace
 • pozornost, koncentrace, trpělivost
 • relaxace
 • upevňování získaných motorických, psychických a sociálních schopností a dovedností a jejich převádění do praxe
 • nácvik sebeobsluhy: stravování, osobní hygiena, oblékání
 • nácvik samostatného pohybu včetně orientace ve vnitřním i venkovním prostoru
 • sociální nácviky
 • a další…

FYZIOTERAPIE

 • diagnostika a terapie psychomotorického vývoje
 • terapeutické masáže
 • kinesiotaping
 • míčkování
 • Dornova metoda
 • Breussova masáž

ZOOTERAPIE

 • canisterapie v rámci speciálně pedagogické terapie
 • hiporehabilitace v rámci speciálně pedagogické terapie
 • felinoterapie v rámci speciálně pedagogické terapie

NEURO-VÝVOJOVÁ STIMULACE


SENZORICKÁ INTEGRACE


KRANIOSAKRÁLNÍ TERAPIE


REFLEXNÍ TERAPIE


MARMOVÁ TERAPIE (MARMOVÁ MASÁŽ)


AMETHYST BioMat™


BACHOVA KVĚTOVÁ TERAPIE


AROMATERAPIE


FYTOTERAPIE A DIETETIKA

1681
Visit Us On Facebook