21.7.2019

Seznam terapií, které ve školičce využíváme

SPECIÁLNÍ PEDAGOGIKA

 • diagnostika a terapie percepčních, kognitivních a motorických funkcí s využitím klasických i alternativních terapeutických metod
 • v rámci speciální pedagogiky zařazujeme:
  • CANISTERAPII
  • MUZIKOTERAPII
  • TRAMPOLÍNOTERAPII
  • SENZORICKOU INTEGRACI
  • MINDFULNESS
  • RELAXAČNÍ A MEDITAČNÍ TECHNIKY
  • METODU DOBRÉHO STARTU
  • ZNAKOVÝ JAZYK PRO BATOLATA Baby Signs®
  • a další…

PERCEPČNÍ FUNKCE

 • zrakové vnímání: orientace v prostoru (makro i mikroprostoru), pravo-levou orientaci, orientace v tělesném schématu, levo-pravý pohyb očí, zrakové rozlišování (barev, velikosti, tvaru, figury a pozadí, podobných a stranově obrácených tvarů…), zrakovoá analýza a syntéza, zraková paměť
 • sluchové vnímání: sluchová orientace, sluchové rozlišování (zvuků, tónů, hlásek, slabik slov, vět), vnímání a reprodukce rytmu, sluchová analýza a syntéza, sluchová paměť

KOGNITIVNÍ FUNKCE

 • pozornost
 • paměť
 • myšlení: logické myšlení, abstraktní myšlení (přechod od konkrétního k abstraktnímu)
 • řeč: artikulace a artikulační obratnost,slovní zásoba a její adekvátní využívání, komunikační schopnosti
 • předmatematické a matematické představy: předčíselné a číselné představy, číselné řady, orientace v čase, struktura čísla, matematické operace

MOTORICKÉ FUNKCE

 • hrubá a jemná motoriku (včetně mikromotoriky očních pohybů a mluvidel)
 • senzomotorické funkce (spojení vnímání s pohybem)
 • motorická koordinace (souhru jednotlivých pohybů, včetně rytmicity)
 • grafomotorika

FYZIOTERAPIE

 • diagnostika a terapie psychomotorického vývoje
 • terapeutické masáže
 • kinesiotaping
 • míčkování
 • Dornova metoda
 • Breussova masáž

SOCIÁLNÍ REHABILITACE

 • nácvik konkrétních pohybových stereotypů, které jsou pro dítě problematické: nácvik úchopů, rozvoj hrubé a jemné motoriky, rozvoj koncentrace, koordinace, vytrvalosti a výkonnosti
 • upevňování získaných motorických, psychických a sociálních schopností a dovedností
 • nácvik sebeobsluhy: stravování, osobní hygiena, oblékání
 • nácvik samostatného pohybu včetně orientace ve vnitřním i venkovním prostoru
 • sociální nácviky

ZOOTERAPIE

 • canisterapie v rámci speciálně-pedagogické terapie
 • hiporehabilitace v rámci speciálně-pedagogické terapie

NEURO-VÝVOJOVÁ STIMULACE


SENZORICKÁ INTEGRACE


KRANIOSAKRÁLNÍ TERAPIE


REFLEXNÍ TERAPIE


MARMOVÁ TERAPIE (MARMOVÁ MASÁŽ)


AMETHYST BioMat™


BACHOVA KVĚTOVÁ TERAPIE


AROMATERAPIE


FYTOTERAPIE A DIETETIKA

Visit Us On Facebook