27.7.2016

Přihlášení dítěte

Terapeutická školička zajišťuje komplexní péči pro děti se speciálními potřebami ve věku od 3 do 6 (7) let. 

Děti jsou k docházce do terapeutické školičky přijímány celoročně, jelikož si uvědomujeme, že každý den terapie se počítá.

 

 

AKTUÁLNĚ MÁME VE ŠKOLIČCE VOLNÁ MÍSTA

 

 

Postup:

Na těchto stránkách je vždy zobrazen aktuální stav volných míst ve školičce. Pokud máme všechna místa obsazená, je možné se přesto přihlásit do přijímacího řízení a po jeho úspěšném absolvování se zařadit do listiny čekatelů.

Rodiče si dohodnou termín návštěvy školičky a dostaví se spolu s dítětem k prohlídce prostor a seznámení se s chodem zařízení. Po utvrzení se v zájmu o nástup dítěte do terapeutické školičky si podají přihlášku a zažádají o termín vstupního vyšetření dítěte a pohovoru s rodiči (obojí lze osobně, emailem nebo elektronicky prostřednictvím formulářů na této stránce). POZOR na vstupní vyšetření dítěte a pohovor s rodiči již musí mít školička k dispozici podklady od specialistů, kteří mají dítě v péči – je možno nahrát elektronicky při objednání termínu nebo přiložit scany do mailu.

KRITÉRIA PRO PŘIJETÍ DÍTĚTE:

 • psychický a fyzický stav dítěte umožňuje zařazení do zařízení předškolní péče
 • zvládá odloučení od rodičů
 • má základní návyky v samoobslužných činnostech – je bez plen, má základní návyky při dodržování hygieny, samo pije z hrnečku, umí držet lžíci a alespoň částečně se samo nají, je vedeno k samostatnému oblékání
 • je bez dudlíku
 • posadí se ke stolečku a vydrží chvíli sedět
 • je schopno absolvovat vycházku (schopno samostatného pohybu a částečné „ovladatelnosti“ na dálku)

O přijetí dítěte do terapeutické školičky rozhoduje speciální pedagožka na základě předložené zdravotní dokumentace, vstupního vyšetření a pohovoru s rodiči. Rozhodnutí o přijetí či nepřijetí dítěte je rodičům sděleno nejpozději do 10 dnů od splnění všech náležitostí potřebných k posouzení přijetí:

 • dodání aktuální dokumentace (psycholog/psychiatr, PPP/SPC, propouštěcí zpráva z porodnice, neurologie a další potřebná vyšetření dle diagnózy)
 • vstupní vyšetření dítěte
 • vstupní pohovor rodičů.

V případě přijetí dítěte do péče, se rodiče v dohodnutý termín dostaví do školičky, vyplní evidenční list dítěte a podepíší Smlouvu o poskytování péče o dítě. Při podpisu smlouvy se v hotovosti hradí registrační poplatek ve výši 3 000,- Kč, který je následně odečten z ceny školičkovného za první měsíc docházky. Termín nástupu do školičky je individuální, dle domluvy mezi školičkou a rodiči – netrváme na nástupu od nového měsíce.

 

Ukončení docházky

Docházka může být ukončena ze strany rodičů písemným oznámením o ukončení využívání služeb terapeutické školičky s měsíční výpovědní lhůtou. Měsíční lhůta se nevztahuje na případy, kdy by byla porušena dohoda o zajištění služeb ze strany školičky. Při nástupu do základního vzdělávání se docházka ukončuje automaticky, k poslednímu srpnu, pokud není dohodnuto jinak.

Docházka může být ukončena ze strany školičky pokud:

 1. dítě bez omluvy nedochází více než 10 dní
 2. zákonný zástupce dítěte závažným způsobem opakovaně narušuje provoz a vnitřní řád školičky (nerespektováním stanovené provozní doby, nespolupráce se školičkou v rámci terapeutické nápravy, opakovaně ruší pravidelné terapeutické aktivity dítěte apod.)
 3. terapeutické prostředí se aktuálně jeví pro dítě vyloženě nevhodným
 4. zákonný zástupce neuhradí úplatu za služby terapeutické školičky nebo úplatu za školní stravování ve stanoveném termínu a předem se nedohodnul na jiném (mimořádném) termínu úhrady nebo pak tento následně nedodrží.

 

 

CHCI TERMÍN PRO NÁVŠTĚVU ŠKOLIČKY


CHCI TERMÍN PRO VSTUPNÍ VYŠETŘENÍ DÍTĚTE A POHOVOR S RODIČI

Upload
Upload
Upload
Upload
Upload


Závazná přihláška do terapeutické školičky

 

 

 

Visit Us On Facebook