27.7.2016

Přihlášení dítěte

Terapeutická školička zajišťuje komplexní péči pro děti se speciálními potřebami ve věku od 3 do 6 (7) let. Ve výjimečných případech přijímáme děti již před dosažením věku 3 let, pokud vstupní vyšetření prokáže zralost jedince pro vstup do předškolního terapeutického zařízení – docházka může být upravena dle doporučení speciálního pedagoga.

Děti jsou k docházce do terapeutické školičky přijímány během celého roku, jelikož si uvědomujeme, že každý den terapeutické péče se počítá 🙂

 

 

AKTUÁLNĚ MÁME VE ŠKOLIČCE 3 VOLNÁ MÍSTA

 

 

Postup:

Na těchto stránkách je vždy zobrazen aktuální stav volných míst ve školičce. Pokud máme všechna místa obsazená, je možné se přesto přihlásit do přijímacího řízení a po jeho úspěšném absolvování se zařadit do seznamu čekatelů.

1, DOMLUVTE SI TERMÍN NÁVŠTĚVY TERAPEUTICKÉ ŠKOLIČKY

 • prohlídka prostor a představení naší péče
 • rozhovor s rodiči
 • zhodnocení vhodnosti naší péče pro vaše dítě – nutná přítomnost dítěte
 • seznámení s možnostmi naší péče přímo pro vás

2, PODEJTE PŘIHLÁŠKU

 • elektronicky nebo tištěnou verzi
 • součástí přihlášky jsou dosavadní zprávy od specialistů (pokud jsou)

3, ROZHODNUTÍ O PŘIJETÍ / NEPŘIJETÍ DÍTĚTE

 • maximálně do 10 dnů od přijetí přihlášky
 • rozhoduje speciální pedagožka Mgr. Janoudová, na základě komplexního zhodnocení

V případě přijetí dítěte do péče, se rodiče v dohodnutý termín dostaví do školičky, vyplní evidenční list dítěte a podepíší Smlouvu o poskytování péče o dítě. Při podpisu smlouvy se v hotovosti hradí registrační poplatek ve výši 3 000,- Kč, který je následně odečten z ceny školičkovného za první měsíc docházky (pokud dítě ihned nenastupuje k docházce, pak se poplatek nehradí). Termín nástupu do školičky je individuální, dle domluvy mezi školičkou a rodiči – netrváme na nástupu od nového měsíce. Po přijetí dítěte je 14 dní zkušební doba, kdy obě strany mohou odstoupit od smlouvy s okamžitou platností. Po 14 dnech (po adaptaci) začíná vstupní diagnostické testování, které trvá cca 1 měsíc. Po tomto testování je vypracován individuální vzdělávací plán a navržena optimální terapeutická péče.

 

KRITÉRIA PRO PŘIJETÍ DÍTĚTE:

 • psychický a fyzický stav dítěte umožňuje zařazení do zařízení předškolní péče
 • zvládá odloučení od rodičů
 • má základní návyky v samoobslužných činnostech – je bez plen, má základní návyky při dodržování hygieny, samo pije z hrnečku, umí držet lžíci a alespoň částečně se samo nají, je vedeno k samostatnému oblékání – u tohoto bodu může být uvedena výjimka, pokud terapeut zhodnotí, že je dítě schopno si toto v krátkém čase osvojit
 • je bez dudlíku
 • posadí se ke stolečku a vydrží chvíli sedět – u tohoto bodu může být uvedena výjimka, pokud terapeut zhodnotí, že je dítě schopno si toto v krátkém čase osvojit
 • je schopno absolvovat vycházku (schopno samostatného pohybu a částečné „ovladatelnosti“ na dálku)

 

Ukončení docházky

Docházka může být ukončena ze strany rodičů písemným oznámením o ukončení využívání služeb terapeutické školičky s měsíční výpovědní lhůtou. Měsíční lhůta se nevztahuje na případy, kdy by byla porušena dohoda o zajištění služeb ze strany školičky. Při nástupu do základního vzdělávání se docházka ukončuje automaticky, k poslednímu srpnu, pokud není dohodnuto jinak.

Docházka může být ukončena ze strany školičky pokud:

 1. dítě bez omluvy nedochází více než 10 dní
 2. dítě má opakované dlouhodobé absence, které nevycházejí ze zdravotního stavu nebo závažné rodinné situace
 3. zákonný zástupce dítěte závažným způsobem opakovaně narušuje provoz a vnitřní řád školičky (nerespektováním stanovené provozní doby, nespolupráce se školičkou v rámci terapeutické péče, opakovaně ruší pravidelné terapeutické aktivity dítěte apod.)
 4. terapeutické prostředí se aktuálně jeví pro dítě vyloženě nevhodným
 5. zákonný zástupce neuhradí úplatu za služby terapeutické školičky nebo úplatu za stravování ve stanoveném termínu a předem se nedohodnul na jiném (mimořádném) termínu úhrady nebo pak tento následně nedodrží.

 

 

CHCI TERMÍN PRO NÁVŠTĚVU ŠKOLIČKY


CHCI TERMÍN PRO VSTUPNÍ VYŠETŘENÍ DÍTĚTE A POHOVOR S RODIČI

Upload
Upload
Upload
Upload
Upload


Závazná přihláška do terapeutické školičky

 

 

Visit Us On Facebook