15.12.2016

Vzdělávací program

 

Program terapeutické školičky a jeho jednotlivé aktivity se každý měsíc přizpůsobují příslušnému tematickému celku, který se promítá do všech činností v rámci dne. Konkrétní činnosti pak vycházejí ze vzdělávacího programu terapeutické školičky a jeho cílů.

 

LEDEN
Z pohádky do pohádky
Po vánočním čase pohádek jsou děti na toto téma naladěné, a tak v něm i po vánocích budeme pokračovat a veškeré činnosti ve školičce se v tomto měsíci budou týkat právě pohádek a pohádkových postav. Budeme hrát pohádku, zkusíme si divadýlko s maňásky, uděláme si karneval…
ÚNOR Jak se co dělá? Téma je zaměřeno na procesní schémata činností z běžného denního režimu. Jak se myjí ruce? Jak se čistí zuby? Jak se zavazují boty? Jak se uklízí? Všechny běžně používané činnosti probereme tak, aby všichni věděli jak to je a uměli si pak poradit i v běžném životě.
BŘEZEN Světem zvířat Se začátkem jara bude v přírodě k vidění mnoho zvířátek, proto je třeba se na to náležitě připravit. Budeme se zabývat zvířaty volně žijícími i domácími a užitkovými. Zvířaty žijícími u nás i v jiných částech světa. Naučíme se je poznávat, pojmenovat, řekneme si co žerou, jak se jmenují jednotliví členové zvířecí rodinky a kde žijou.
DUBEN Velikonoce V dubnu se pořádně připravíme na Velikonoce. Povíme si něco o tomto svátku, namalujeme si vajíčka, vybarvíme zajíčka a naučíme se nějakou hodovací básničku, aby děti byly připravené na koledu 🙂
KVĚTEN Světem rostlin V květnu venku uvidíme velké množství rostlin v jejich nejhezčí podobě, proto se v tuto dobu zaměříme právě na ně. Naučíme se je poznávat, pojmenovat, řekneme si které jsou na okrasu a které máme pro užitek a co z nich k čemu používáme.
ČERVEN Doprava a bezpečnost Červen sice není oficiálně měsícem bezpečnosti, ale je to poslední měsíc před příchodem prázdnin a doby dovolených, proto považujeme za důležité toto téma probírat právě těsně před obdobím, kdy je téma dopravy a cestování aktuální a možnost ohrožení, nedodržováním pravidel pohybu na veřejnosti, je nejvyšší. Takže si řekneme všechny informace potřebné k dodržení bezpečnosti při pohybu venku, naučíme se poznávat a pojmenovat jednotlivé dopravní prostředky a mnoho dalšího.
ČERVENEC Jídlo, jídlo, jídlo… Toto téma se zaměřuje na poznání jídel, jednotlivých druhů ovoce a zeleniny a produktů potravinářského průmyslu. Seznámíme se s vařením a pečením, povíme si všechno o stolování. Možná si i něco uvaříme 🙂
SRPEN  Jak bydlíme V srpnu se zaměříme na bydlení obecně, na jednotlivé místnosti v bytě nebo domě a jejich využití, naučíme se znát běžné vybavení domácnosti.
ZÁŘÍ Jak jde čas… Čas je pro nás všechny důležitou veličinou, proto se ho naučíme vnímat a ukážeme si, jak se během roku mění příroda, jak se mění lidé v průběhu času, jak jdou za sebou měsíce a dny v týdnu a osvojíme si důležité pojmy týkající se času. Na hodinách si ukážeme, jak se mění čas v průběhu dne. Zároveň si řekneme i něco o počasí ve vztahu k ročnímu období.
ŘÍJEN Moje tělo Každý by měl znát, jak funguje tělo, aby mu mohl pomoci k udržení zdraví a taky by měl poznat nemoc a vědět jak svému tělu pomoct se zase uzdravit. Proto se naučíme jednotlivé části těla a řekneme si něco o jejich funkci, naučíme se základní nemoci a řekneme si jak se řeší. Povíme si jak pracuje doktor a zubař. Naučíme se dodržovat hygienu. U jednotlivých částí těla si řekneme, do čeho se oblékají, aby jim nebyla zima.
LISTOPAD Kdo je kdo… V rámci tohoto tématu si povíme něco o členech rodiny, lidech obecně a o jednotlivých povoláních. Naučíme se jak se chovat k lidem známým a cizím a povíme si o lidech žijících na různých částech světa a jejich životě.
PROSINEC Přichází Mikuláš a budou Vánoce Připravíme se společně na Mikuláše a na Vánoce. Povíme si něco o vánočních zvycích, některé si vyzkoušíme, vyrobíme Vánoční výzdobu a naučíme se péct cukroví.
 

Vzdělávací program terapeutické školičky

Vzdělávací program vychází z RVP pro předškolní vzdělávání s přihlédnutím k speciálním potřebám našich dětí. Je uspořádán do pěti vzdělávacích oblastí: biologické, psychologické, interpersonální, sociálně-kulturní a environmentální.

Tyto oblasti jsou nazvány:

 1. Dítě a jeho tělo
 2. Dítě a jeho psychika
 3. Dítě a ten druhý
 4. Dítě a společnost
 5. Dítě a svět

1. Dítě a jeho tělo

Hlavním cílem v oblasti biologické je stimulovat a podporovat růst a neurosvalový vývoj dítěte, podporovat jeho fyzickou pohodu, zlepšovat jeho tělesnou zdatnost i pohybovou a zdravotní kulturu, podporovat rozvoj jeho pohybových i manipulačních dovedností, učit je sebeobslužným dovednostem a vést je k zdravým životním návykům a postojům.

Jednotlivé cíle (co učitel a terapeut u dítěte podporuje)

 • uvědomění si vlastního těla
 • rozvoj pohybových schopností a zdokonalování dovedností v oblasti hrubé i jemné motoriky (koordinace a rozsahu pohybu, dýchání, koordinace ruky a oka apod.), ovládání pohybového aparátu a tělesných funkcí
 • rozvoj a užívání všech smyslů
 • osvojení si věku přiměřených praktických dovedností
 • osvojení si poznatků o těle a jeho zdraví, o pohybových činnostech a jejich kvalitě, dovedností důležitých k podpoře zdraví a bezpečí
 • vytváření zdravých životních návyků a postojů jako základů zdravého životního stylu

Očekávané výstupy (co by dítě na konci předškolního období mělo dokázat)

 • zachovávat správné držení těla
 • zvládnout základní pohybové dovednosti a prostorovou orientaci, běžné způsoby pohybu v různém prostředí
 • koordinovat lokomoci a další polohy a pohyby těla, sladit pohyb s rytmem a hudbou
 • vědomě napodobit jednoduchý pohyb podle vzoru a přizpůsobit jej podle pokynu
 • ovládat dechové svalstvo, sladit pohyb se zpěvem
 • vnímat a rozlišovat pomocí všech smyslů (sluchově rozlišovat zvuky a tóny, zrakově rozlišovat tvary předmětů a jiné specifické znaky, rozlišovat vůně, chutě, vnímat hmatem apod.)
 • ovládat koordinaci ruky a oka, zvládat jemnou motoriku (zacházet s předměty denní potřeby, s drobnými pomůckami, s nástroji, náčiním a materiálem, zacházet s grafickým a výtvarným materiálem, např. s tužkami, barvami, nůžkami, papírem, modelovací hmotou, zacházet s jednoduchými hudebními nástroji apod.)
 • zvládnout sebeobsluhu, uplatňovat základní návyky (starat se o osobní hygienu, přijímat stravu a tekutinu, umět stolovat, postarat se o sebe a své osobní věci, oblékat se, svlékat, obouvat apod.)
 • zvládat jednoduché pracovní úkony (postarat se o hračky, pomůcky, uklidit po sobě, udržovat pořádek, zvládat jednoduché úklidové práce apod.)
 • pojmenovat části těla, některé orgány, znát jejich funkce, mít povědomí o těle a jeho vývoji, (o narození, růstu těla a jeho proměnách)
 • znát základní pojmy užívané ve spojení se zdravím, s pohybem a sportem
 • rozlišovat, co prospívá zdraví a co mu škodí; chovat se tak, aby v situacích pro dítě běžných a jemu známých neohrožovalo zdraví, bezpečí a pohodu svou ani druhých
 • mít povědomí o významu péče o čistotu a zdraví, o významu aktivního pohybu a zdravé výživy
 • mít povědomí o některých způsobech ochrany osobního zdraví a bezpečí a o tom, kde v případě potřeby hledat pomoc (kam se obrátit, koho přivolat, jakým způsobem apod.)
 • zacházet s běžnými předměty denní potřeby, hračkami, pomůckami, drobnými nástroji, sportovním náčiním a nářadím, výtvarnými pomůckami a materiály, jednoduchými hudebními nástroji, běžnými pracovními pomůckami

2. Dítě a jeho psychika

Záměrem v oblasti psychologické je podporovat duševní pohodu, psychickou zdatnost a odolnost dítěte, rozvoj jeho intelektu, řeči a jazyka, poznávacích procesů a funkcí, jeho citů i vůle, stejně tak i jeho sebepojetí a sebenahlížení, jeho kreativity a sebevyjádření, stimulovat osvojování a rozvoj jeho vzdělávacích dovedností a povzbuzovat je v dalším rozvoji, poznávání a učení.

Tato oblast zahrnuje tři „podoblasti“: Jazyk a řeč, Poznávací schopnosti a funkce, představivost a fantazie, myšlenkové operace, Sebepojetí, city a vůle.

a) Jazyk a řeč

Jednotlivé cíle (co učitel a terapeut u dítěte podporuje)

 • rozvoj řečových schopností a jazykových dovedností receptivních (vnímání, naslouchání, porozumění) i produktivních (výslovnosti, vytváření pojmů, mluvního projevu, vyjadřování)
 • rozvoj komunikativních dovedností (verbálních i neverbálních) a kultivovaného projevu
 • osvojení si některých poznatků a dovedností, které předcházejí čtení i psaní, rozvoj zájmu o psanou podobu jazyka i další formy sdělení verbální i neverbální (výtvarné, hudební, pohybové, dramatické)

Očekávané výstupy (co by dítě na konci předškolního období mělo dokázat)

 • správně vyslovovat, ovládat dech, tempo i intonaci řeči
 • pojmenovat většinu toho, čím je obklopeno
 • vyjadřovat samostatně a smysluplně myšlenky, nápady, pocity, mínění a úsudky
 • vést rozhovor (naslouchat druhým, vyčkat, až druhý dokončí myšlenku, sledovat řečníka i obsah, ptát se)
 • domluvit se slovy i gesty, improvizovat
 • porozumět slyšenému (zachytit hlavní myšlenku příběhu, sledovat děj a zopakovat jej ve správných větách)
 • formulovat otázky, odpovídat, hodnotit slovní výkony, slovně reagovat
 • učit se nová slova a aktivně je používat (ptát se na slova, kterým nerozumí)
 • naučit se zpaměti krátké texty (reprodukovat říkanky, písničky, pohádky, zvládnout jednoduchou dramatickou úlohu apod.)
 • sledovat a vyprávět příběh, pohádku
 • popsat situaci (skutečnou, podle obrázku)
 • chápat slovní vtip a humor
 • sluchově rozlišovat začáteční a koncové slabiky a hlásky ve slovech
 • poznat a vymyslet jednoduchá synonyma, homonyma a antonyma
 • rozlišovat některé obrazné symboly (piktogramy, orientační a dopravní značky, označení nebezpečí apod.) a porozumět jejich významu i jejich komunikativní funkci
 • sledovat očima zleva doprava
 • poznat některá písmena a číslice, popř. slova, poznat napsané své jméno
 • projevovat zájem o knížky, soustředěně poslouchat četbu, hudbu, sledovat divadlo, film, užívat telefon

b) Poznávací schopnosti a funkce, představivost a fantazie, myšlenkové operace

Jednotlivé cíle (co učitel a terapeut u dítěte podporuje)

 • rozvoj a zpřesňování smyslového vnímání, přechod od konkrétně názorného myšlení k myšlení slovně-logickému (pojmovému), rozvoj paměti a pozornosti, přechod od bezděčných forem těchto funkcí k úmyslným, rozvoj představivosti a fantazie
 • rozvoj tvořivosti (tvořivého myšlení, řešení problémů, tvořivého sebevyjádření)
 • posilování přirozených poznávacích citů (zvídavosti, zájmu, radosti z objevování apod.)
 • vytváření pozitivního vztahu k intelektuálním činnostem a k učení, podpora a rozvoj zájmu o učení
 • osvojení si elementárních poznatků o znakových systémech a jejich funkci (abeceda, čísla)
 • vytváření základů pro práci s informacemi

Očekávané výstupy (co by dítě na konci předškolního období mělo dokázat)

 • vědomě využívat všech smyslů, záměrně pozorovat, postřehovat, všímat si (nového, změněného, chybějícího)
 • záměrně se soustředit na činnost a udržet pozornost
 • poznat a pojmenovat většinu toho, čím je obklopeno
 • přemýšlet, vést jednoduché úvahy
 • zaměřovat se na to, co je z poznávacího hlediska důležité (odhalovat podstatné znaky, vlastnosti předmětů, nacházet společné znaky, podobu a rozdíl,  charakteristické rysy předmětů či jevů a vzájemné souvislosti mezi nimi)
 • vnímat, že je zajímavé dozvídat se nové věci
 • postupovat a učit se podle pokynů a instrukcí
 • chápat základní číselné a matematické pojmy, matematické souvislosti a podle potřeby je prakticky využívat (porovnávat, uspořádávat a třídit soubory předmětů podle určitého pravidla, orientovat se v elementárním počtu cca do šesti, chápat číselnou řadu v rozsahu první desítky, poznat více, stejně, méně, první, poslední apod.)
 • chápat prostorové pojmy (vpravo, vlevo, dole, nahoře, uprostřed, za, pod, nad, u, vedle, mezi apod.), elementární časové pojmy (teď, dnes, včera, zítra, ráno, večer, jaro, léto, podzim, zima, rok), orientovat se v prostoru i v rovině, částečně se orientovat v čase
 • naučit se nazpaměť krátké texty, úmyslně si zapamatovat a vybavit
 • řešit problémy, úkoly a situace, myslet kreativně, předkládat „nápady“
 • nalézat nová řešení nebo alternativní k běžným
 • vyjadřovat svou představivost a fantazii v tvořivých činnostech (konstruktivních, výtvarných, hudebních, pohybových či dramatických) i ve slovních výpovědích k nim

c) Sebepojetí, city, vůle

Jednotlivé cíle (co učitel a terapeut u dítěte podporuje)

 • poznávání sebe sama, rozvoj pozitivních citů ve vztahu k sobě (uvědomění si vlastní identity, získání sebevědomí, sebedůvěry, osobní spokojenosti)
 • získání relativní citové samostatnosti
 • rozvoj schopnosti sebeovládání
 • rozvoj schopnosti citové vztahy vytvářet, rozvíjet je a city plně prožívat
 • rozvoj poznatků, schopností a dovedností umožňujících pocity, získané dojmy a prožitky vyjádřit
 • rozvoj a kultivace mravního i estetického vnímání, cítění a prožívání
 • získání schopnosti záměrně řídit svoje chování a ovlivňovat vlastní situaci

Očekávané výstupy (co by dítě na konci předškolního období mělo dokázat)

 • odloučit se na určitou dobu od rodičů a blízkých, být aktivní i bez jejich opory
 • uvědomovat si svou samostatnost, zaujímat vlastní názory a postoje a vyjadřovat je
 • rozhodovat o svých činnostech
 • ve známých a opakujících se situacích a v situacích, kterým rozumí, ovládat svoje city a přizpůsobovat jim své chování
 • vyjádřit souhlas i nesouhlas, říci „ne“ v situacích, které to vyžadují (v ohrožujících, nebezpečných či neznámých situacích), odmítnout se podílet na nedovolených či zakázaných činnostech apod.
 • uvědomovat si své možnosti i limity (své silné i slabé stránky)
 • přijímat pozitivní ocenění i svůj případný neúspěch a vyrovnat se s ním, učit se hodnotit svoje osobní pokroky
 • prožívat radost ze zvládnutého a poznaného
 • vyvinout volní úsilí, soustředit se na činnost a její dokončení
 • respektovat předem vyjasněná a pochopená pravidla, přijímat vyjasněné a zdůvodněné povinnosti
 • zorganizovat hru
 • uvědomovat si příjemné a nepříjemné citové prožitky (lásku, soucítění, radost, spokojenost i strach, smutek, odmítání), rozlišovat citové projevy v důvěrném (rodinném) a cizím prostředí
 • prožívat a dětským způsobem projevovat, co cítí (soucit, radost, náklonnost), snažit se ovládat své afektivní chování (odložit splnění svých osobních přání, zklidnit se, tlumit vztek, zlost, agresivitu apod.)
 • být citlivé ve vztahu k živým bytostem, k přírodě i k věcem
 • těšit se z hezkých a příjemných zážitků, z přírodních i kulturních krás i setkávání se s uměním
 • zachytit a vyjádřit své prožitky (slovně, výtvarně, pomocí hudby, hudebně pohybovou či dramatickou improvizací apod.)

3. Dítě a ten druhý

Záměrem vzdělávacího úsilí pedagoga v interpersonální oblasti je podporovat utváření vztahů dítěte k jinému dítěti či dospělému, posilovat, kultivovat a obohacovat jejich vzájemnou komunikaci a zajišťovat pohodu těchto vztahů.

Jednotlivé cíle (co učitel a terapeut u dítěte podporuje)

 • seznamování s pravidly chování ve vztahu k druhému
 • osvojení si elementárních poznatků, schopností a dovedností důležitých pro navazování a rozvíjení vztahů dítěte k druhým lidem
 • posilování prosociálního chování ve vztahu k ostatním lidem (v rodině, v mateřské škole, v dětské herní skupině apod.)
 • vytváření prosociálních postojů (rozvoj sociální citlivosti, tolerance, respektu, přizpůsobivosti apod.)
 • rozvoj interaktivních a komunikativních dovedností verbálních i neverbálních
 • rozvoj kooperativních dovedností
 • ochrana osobního soukromí a bezpečí ve vztazích s druhými dětmi i dospělými

Očekávané výstupy (co by dítě na konci předškolního období mělo dokázat)

 • navazovat kontakty s dospělým, překonat stud, komunikovat s ním vhodným způsobem, respektovat ho
 • porozumět běžným projevům vyjádření emocí a nálad
 • přirozeně a bez zábran komunikovat s druhým dítětem, navazovat a udržovat dětská přátelství
 • odmítnout komunikaci, která je mu nepříjemná
 • chápat, že všichni lidé (děti) mají stejnou hodnotu, přestože je každý jiný (jinak vypadá, jinak se chová, něco jiného umí či neumí apod.), že osobní, resp. osobnostní odlišnosti jsou přirozené
 • uplatňovat své individuální potřeby, přání a práva s ohledem na druhého (obhajovat svůj postoj nebo názor, respektovat jiný postoj či názor), přijímat a uzavírat kompromisy, řešit konflikt dohodou
 • spolupracovat s ostatními
 • dodržovat dohodnutá a pochopená pravidla vzájemného soužití a chování doma, v mateřské škole, na veřejnosti, dodržovat herní pravidla
 • respektovat potřeby jiného dítěte, dělit se s ním o hračky, pomůcky, pamlsky, rozdělit si úkol s jiným dítětem apod.
 • vnímat, co si druhý přeje či potřebuje, vycházet mu vstříc (chovat se citlivě a ohleduplně k slabšímu či postiženému dítěti, mít ohled na druhého a soucítit s ním, nabídnout mu pomoc apod.)
 • bránit se projevům násilí jiného dítěte, ubližování, ponižování apod.
 • chovat se obezřetně při setkání s neznámými dětmi, staršími i dospělými jedinci, v případě potřeby požádat druhého o pomoc (pro sebe i pro jiné dítě)

4. Dítě a společnost

Záměrem v oblasti sociálně – kulturní je uvést dítě do společenství ostatních lidí a do pravidel soužití s ostatními, uvést je do světa hodnot, do světa kultury a umění, pomoci dítěti osvojit si potřebné dovednosti, návyky i postoje a umožnit mu aktivně se podílet na utváření společenské pohody ve svém sociálním prostředí.

Jednotlivé cíle (co učitel a terapeut u dítěte podporuje)

 • poznávání pravidel společenského soužití a jejich spoluvytváření v rámci přirozeného sociokulturního prostředí, porozumění základním projevům neverbální komunikace obvyklým v tomto prostředí
 • rozvoj schopnosti žít ve společenství ostatních lidí (spolupracovat, spolupodílet se), přináležet k tomuto společenství (ke třídě, k rodině, k ostatním dětem) a vnímat a přijímat základní hodnoty v tomto společenství uznávané
 • rozvoj základních postojů a návyků dítěte, rozvoj schopnosti projevovat se autenticky a aktivně se přizpůsobovat společenskému prostředí a zvládat jeho změny
 • vytvoření povědomí o mezilidských morálních hodnotách
 • seznamování se světem lidí, kultury a umění, osvojení si základních poznatků o prostředí, v němž dítě žije
 • vytváření povědomí o existenci ostatních kultur a národností

Očekávané výstupy (co by dítě na konci předškolního období mělo dokázat)

 • uplatňovat návyky v základních formách společenského chování ve styku s dospělými
  i s dětmi (zdravit známé děti i dospělé, rozloučit se, poprosit, poděkovat, vzít si slovo až když druhý domluví, požádat o pomoc, vyslechnout sdělení, uposlechnout pokyn apod.)
 • pochopit, že každý má ve společenství (v rodině, ve třídě, v herní skupině) svou roli, podle které je třeba se chovat
 • chovat se a jednat na základě vlastních pohnutek a zároveň s ohledem na druhé
 • začlenit se do třídy a zařadit se mezi své vrstevníky, respektovat jejich rozdílné vlastnosti, schopnosti a dovednosti
 • porozumět běžným neverbálním projevům citových prožitků a nálad druhých
 • adaptovat se na život ve škole, aktivně zvládat požadavky plynoucí z prostředí školy i jeho běžných proměn (vnímat základní pravidla jednání ve skupině, podílet se na nich a řídit se jimi, podřídit se rozhodnutí skupiny, přizpůsobit se společnému programu, spolupracovat, přijímat autoritu) a spoluvytvářet v tomto společenství prostředí pohody
 • vyjednávat s dětmi i dospělými ve svém okolí, domluvit se na společném řešení (v jednoduchých situacích samostatně, jinak s pomocí)
 • utvořit si základní dětskou představu o pravidlech chování a společenských normách, co je v souladu s nimi a co proti nim a ve vývojově odpovídajících situacích se podle této představy chovat (doma, v mateřské škole i na veřejnosti)
 • dodržovat pravidla her a jiných činností, jednat spravedlivě, hrát fair
 • uvědomovat si, že ne všichni lidé respektují pravidla chování, že se mohou chovat neočekávaně, proti pravidlům, a tím ohrožovat pohodu i bezpečí druhých; odmítat společensky nežádoucí chování (např. lež, nespravedlnost, ubližování, lhostejnost či agresivitu), chránit se před ním a v rámci svých možností se bránit jeho důsledkům (vyhýbat se komunikaci s lidmi, kteří se takto chovají)
 • zacházet šetrně s vlastními i cizími pomůckami, hračkami, věcmi denní potřeby, s knížkami, s penězi apod.
 • vnímat umělecké a kulturní podněty, pozorně poslouchat, sledovat se zájmem literární, dramatické či hudební představení a popsat svoje zážitky
 • zachycovat skutečnosti ze svého okolí a vyjadřovat své představy pomocí různých výtvarných dovedností a technik (kreslit, používat barvy, modelovat, konstruovat, tvořit z papíru, tvořit a vyrábět z různých jiných materiálů, z přírodnin aj.)
 • vyjadřovat se prostřednictvím hudebních a hudebně pohybových činností, zvládat základní hudební dovednosti vokální i instrumentální (zazpívat píseň, zacházet s jednoduchými hudebními nástroji, sledovat a rozlišovat rytmus)

5. Dítě a svět

Cílem vzdělávacího úsilí v environmentální oblasti je založit u dítěte povědomí o okolním světě a jeho dění, o vlivu člověka na životní prostředí a vytvořit základy pro otevřený a odpovědný postoj dítěte (člověka) k životnímu prostředí.

Jednotlivé cíle (co učitel a terapeut u dítěte podporuje)

 • seznamování s místem a prostředím, ve kterém dítě žije, a vytváření pozitivního vztahu k němu
 • vytváření povědomí o širším přírodním, kulturním i technickém prostředí, o jejich rozmanitosti, vývoji a neustálých proměnách
 • poznávání jiných kultur
 • pochopení, že změny způsobené lidskou činností mohou prostředí chránit a zlepšovat, ale také poškozovat a ničit
 • osvojení si poznatků a dovedností potřebných k vykonávání jednoduchých činností v péči o okolí při spoluvytváření zdravého a bezpečného prostředí a k ochraně dítěte před jeho nebezpečnými vlivy
 • rozvoj úcty k životu ve všech jeho formách
 • rozvoj schopnosti přizpůsobovat se podmínkám vnějšího prostředí i jeho změnám
 • vytvoření povědomí o vlastní sounáležitosti se světem, s živou a neživou přírodou, lidmi, společností, planetou Zemí

Očekávané výstupy (co by dítě na konci předškolního období mělo dokázat)

 • orientovat se bezpečně ve známém prostředí i v životě tohoto prostředí (doma, v budově mateřské školy, v blízkém okolí)
 • zvládat běžné činnosti a požadavky na dítě kladené i jednoduché praktické situace, které se doma a v mateřské škole opakují, chovat se přiměřeně a bezpečně doma i na veřejnosti (na ulici, na hřišti, v obchodě, u lékaře apod.)
 • uvědomovat si nebezpečí, se kterým se může ve svém okolí setkat, a mít povědomí o tom, jak se prakticky chránit (vědět, jak se nebezpečí vyhnout, kam se v případě potřeby obrátit o pomoc)
 • osvojit si poznatky o okolním prostředí, které jsou dítěti blízké, pro ně smysluplné a přínosné, zajímavé a jemu pochopitelné a využitelné pro další učení a životní praxi
 • vnímat, že svět má svůj řád, že je rozmanitý a pozoruhodný, nekonečně pestrý a různorodý – jak svět přírody, tak i svět lidí (mít povědomí o existenci různých národů a kultur, různých zemích, o planetě Zemi, vesmíru apod.)
 • všímat si změn a dění v nejbližším okolí
 • porozumět, že změny jsou přirozené a samozřejmé (všechno kolem se mění, vyvíjí, pohybuje a proměňuje a že s těmito změnami je třeba v životě počítat), přizpůsobovat se běžně proměnlivým okolnostem doma i v mateřské škole
 • mít povědomí o významu životního prostředí (přírody i společnosti) pro člověka, uvědomovat si, že způsobem, jakým se dítě i ostatní v jeho okolí chovají, ovlivňují vlastní zdraví i životní prostředí
 • rozlišovat aktivity, které mohou zdraví okolního prostředí podporovat a které je mohou poškozovat, všímat si nepořádků a škod, upozornit na ně
 • pomáhat pečovat o okolní životní prostředí (dbát o pořádek a čistotu, nakládat vhodným způsobem s odpady, starat se o rostliny, spoluvytvářet pohodu prostředí, chránit přírodu v okolí, živé tvory apod.)
Visit Us On Facebook